download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật tính năng: Vườn Ác Ma

Điều Kiện:

Thuyền trưởng đạt cấp độ 60 có thể mở tính năng Vườn Ác Ma

Hướng Dẫn Tính Năng:

Thuyền trưởng sẽ được cung cấp 2 Vị Trí và 2 Chậu Cây khi vào tính năng

a. Gieo Hạt

Thuyền trưởng thu thập hạt giống của các loại cây từ Độ Tích Cực, Shop (từ Đảo Kuja trở về sau) và 1 số Event. Sau khi có được Hạt Giống, thuyền trưởng sử dụng các Hạt Giống trong túi đồ thì Hạt Giống đó sẽ đưa vào phần Gieo Hạt trong tính năng để tiến hành Gieo Hạt


Hạt Giống và Phân Bón trong Shop


Sử dụng Hạt Giống trong Túi Đồ


Sử dụng Hạt Giống trong Túi Đồ

Thuyền trưởng lựa chọn hạt giống thích hợp để gieo vào các Chậu còn trống. Mỗi hạt giống có yêu cầu Chậu Đất nhất định để trồng.

Mỗi Hạt Giống khác nhau sẽ tốn thời gian khác nhau để Thu Hoạch.

b. Bón Phân

Bón Phân giúp giảm thời gian trồng của Cây, tăng nhanh thời gian thu hoạch.

Thuyền trưởng thu thập Phân Bón trong Shop. Sử dụng các loại Phân Bón trong túi đồ sẽ đưa vào mục Phân Bón trong tính năng để tiến hành Bón Phân.


Sử dụng Phân Bón trong Túi Đồ

Có 3 loại Phân Bón:

Mỗi Hạt Giống sẽ có lần Bón Phân khác nhau.

Khi Gieo Hạt xong, chậu cây có biểu tượng Bón Phân thì mới tiến hành Bón Phân. Thuyền trưởng chọn loại Phân Bón muốn sử dụng và nhấn vào Chậu Cây cần bón. Sau khí bón phân xong sẽ được thông báo Bón Phân Thành Công.

c. Tưới Nước

Khi Chậu đang trồng cây có biểu tưởng Tưới nước mới tiến hành Tưới nước được.

Thuyền trưởng nhấn vào Icon Tưới Nước sau đó nhấn vào Chậu cây cần tưới.

Tưới Nước sẽ giảm thời gian trồng cây, mỗi hạt giống sẽ có thời gian giảm khác nhau. Mỗi 30p sẽ tưới được 1 lần.

d. Mở Thêm Vị Trí

Thuyền trưởng có thể mở thêm Vị Trí trồng cây bằng cách nhấn vào các Vị Trí còn lại đang bị Khóa. Sau khi mở thành công sẽ được kèm theo 1 Chậu Đất cấp 1.

Mở vị trí trồng cây tiêu tốn Đất Ngũ SắcVàng

e. Nâng Cấp Chậu

Mỗi loại Hạt Giống sau khi Thu Hoạch sẽ cung cấp 1 lượng EXP nhất định. Hạt Giống trồng ở Chậu đất nào thì lượng EXP sẽ được tính cho Chậu đất đó. Sau khi Chậu Đất đạt đủ EXP yêu cầu có thể tiến hành Tiến Hóa Chậu.


Nhấn Tiến Hóa khi đủ Exp


Tiến Hóa Chậu Cây

Tiến Hóa Chậu tiêu tốn Đất Ngũ Sắc và Vàng.

Sau khi Tiến Hóa lên các chậu cao cấp hơn sẽ được đổi hình dạng và trồng được các loại Hạt Giống cao cấp hơn, được nhiều phần thưởng hơn.


Đồ Giám Chậu

f. Thu Hoạch và Phần Thưởng

Khi tới thời gian Thu Hoạch, Chậu Cây sẽ có biểu tưởng Thu Hoạch để tiến hành Thu Hoạch.

Sau khi thu hoạch thành công sẽ nhận được TAQ tương ứng theo Hạt Giống. TAQ sẽ được đưa thẳng vào túi đồ, Thuyền Trưởng lưu ý làm trống túi đồ trước khi thu hoạch. Thuyền trưởng sử dụng TAQ để nhận được phần thưởng tương ứng