download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật tính năng: Tot Musica-Đại Chiến Uta World

Thuyền trưởng đạt Level 130 có thể tham gia tính năng

Thời gian hoạt động: Tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần

•   Thời gian báo danh: 10h00 – 18h55
•   Thời gia diễn ra hoạt động: 19h00 – 19h30

Thuyền trưởng phải Báo Danh mới tham gia được hoạt động

Quy Tắc:

Các thuyền trưởng sẽ được hệ thống chia ngẫu nhiên thành 3 phe Trận Doanh: Bắc, Tây, Nam. Các thuyền trưởng sẽ khiêu chiến Boss Tot Musica. Thành tích sẽ ghi nhận bằng số lượt đánh. 

Khiêu chiến Boss sẽ có thời gian Hồi Sinh mặc định là 40s.

Giảm thời gian hồi sinh: 500 vàng/lần giảm được 25 giây

Giảm vĩnh viễn thời gian hồi sinh: Giảm được tối đa 10 lần tương ứng 1 lần 1s, 2500 vàng/lần. Có hiệu lực trong 1 lần Hoạt Động diễn ra.

Lưu ý: Vàng sử dụng trong tính năng sẽ được tính Tích Lũy Tiêu Vàng và Thương Thành Tích Điểm

Xếp Hạng và Phát Thưởng

Sẽ có 2 bảng Xếp Hạng: Xếp Hạng Cá Nhân và Xếp Hạng Trận Doanh.

Xếp Hạng Cá Nhân: Dựa theo lượt đánh cá nhân có thể đạt được khi khiêu chiến Boss Tot Musica

Xếp Hạng Trận Doanh: Dựa theo tổng số lượt đánh của toàn bộ Trận Doanh

Thuyền trưởng sẽ nhận được 2 phần quà Cá Nhân và Trận Doanh.

Phần thưởng sẽ được phát trực tiếp vào Túi Đồ. Thuyền trưởng lưu ý làm trống Túi Đồ trước khi tham gia HĐ

Phần Thưởng Cá Nhân

Phần Thưởng Trận Doanh