download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật tính năng: Thức Tỉnh Thời Trang

Hướng Dẫn Tính Năng

Thuyền trưởng được Thức Tỉnh 1 số Thời Trang Đồng Đội trong Mục T.Tỉnh T.Trang 

a. Trang Bị:

- Thức Tỉnh thời trang sẽ Thức Tỉnh thêm 1 số Skill và tăng cấp Chỉ Số của Thời Trang.

- Thuyền Trưởng dùng Đá Thức Tỉnh để tiến hành Thức Tỉnh Thời Trang.


Đá Thức Tỉnh

- Thức Tỉnh tiêu tốn Vàng và Beri.

- Sau khi thức tỉnh, Thời Trang sẽ giữ nguyên cấp cường hóa.

- Mỗi Loại Thời Trang sẽ tốn số lượng Đá Thức Tỉnh khác nhau.

- Đá Thức Tỉnh thu thập từ Event, Grand Line, Nhà Xưởng VegaPunk.


Thời Trang Thức Tỉnh

b. Tăng Cấp Thức Tỉnh:

- Sau khi thức tỉnh thời trang, thuyền trưởng có thể tăng cấp thức tỉnh để tăng cấp Skill.

- Tăng cấp thức tỉnh tiêu tốn Ngọc Thời Trang, Vàng và Beri.

- Mỗi Loại Thời Trang sẽ tốn số lượng Ngọc Thời Trang khác nhau.

- Ngọc Thời Trang sẽ nhận được khi phân rã các bộ thời trang bình thường trong Phòng Lễ Phẫm, Event, Grand Line, Nhà Xưởng VegaPunk. Tùy mỗi loại thời trang sẽ nhận được số lượng Ngọc Thời Trang khác nhau.


Ngọc Thời Trang


Nhấn Nút C.Hóa để Tăng Cấp Thức Tỉnh

 
Sau Khi Tăng Cấp Thức Tỉnh, Thời Trang sẽ có Số Sao tương ứng với Cấp Thức Tỉnh


Danh Sách Thời Trang Phân Rã nhận được Ngọc Thời Trang

c. P.Tách T.Trang:

- P.Tách T.Trang chỉ dành cho Thời Trang Thức Tỉnh.

- Khi Phân Tách sẽ trả lại Thời Trang Gốc ( Chưa Thức Tỉnh, giữ nguyên cấp Cường Hóa) và 80% Nguyên Liệu Đã Thăng Cấp (Ngọc Thời Trang). Không trả lại Đá Thức Tỉnh.

Lưu ý: Khi Truyền Thừa thời trang chỉ Truyền Thừa cấp Cường Hóa, không truyền thừa cấp Thức Tỉnh.

d. Đồ Giám Thời Trang Thức Tỉnh:

- Thuyền trưởng có thể xem trước các kỹ năng của các bộ Thời Trang Thức Tỉnh