download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật tính năng: Nhà Xưởng Vegapunk

Giới Thiệu

Thuyền trưởng đạt cấp độ 125 có thể tham gia tính năng Nhà Xưởng Vegapunk.

Hướng Dẫn Tính Năng

a. Quyên góp vật phẩm:

- Thuyền trưởng nhấn vào Cooking Machine để quyên góp vật phẩm, nâng cấp nhà máy Vegapunk để nhận được phần thưởng.

- Thuyền trưởng sử dụng các vật phẩm trong túi đồ để tiến hành Quyên Góp. Không phải vật phẩm nào cũng Quyên Góp được. Mỗi vật phẩm tương ứng với số điểm nhất định.


Tiến hành Quyên Góp cho Nhà Xưởng để nhận Exp

b. Cấp độ Nhà Xưởng Vegapunk:


Cấp độ của Nhà Xưởng VegaPunk

- Cấp độ càng cao, phần thưởng nhận càng giá trị.

- Thuyền trưởng có thể xem trước phần thưởng của cấp tiếp theo.


Các cấp độ phần thưởng

c. Nhận Thưởng:

- Khi đạt đủ cấp độ để nhận thưởng, thuyền trưởng có thể nhận phần thưởng theo cấp độ đó hằng ngày. 

- 1 ngày chỉ được nhận 1 lần và 1 trong các mốc Level đã đạt được.

Ví dụ: Thuyền trưởng đạt cấp độ 4 thì hằng ngày có thể chọn 1 trong 4 mốc phẩn thưởng từ Level 1 đến 4 để nhận.