download guide
S203.Caribou
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
4 Resus2103.s4 200
5 Phất.s2 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 HotelDelLuna2.s3 200
10 Panda.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯Gấu༻Ares.s1 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 Saycheese.s1 200
4 DeathlyHallows.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 PTNN.s4 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
4 Resus2103.s4 200
5 Phất.s2 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 HotelDelLuna2.s3 200
10 Panda.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯Gấu༻Ares.s1 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 Saycheese.s1 200
4 DeathlyHallows.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 PTNN.s4 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
4 Resus2103.s4 200
5 Phất.s2 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 HotelDelLuna2.s3 200
10 Panda.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯Gấu༻Ares.s1 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 Saycheese.s1 200
4 DeathlyHallows.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 PTNN.s4 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
4 Resus2103.s4 200
5 Phất.s2 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 HotelDelLuna2.s3 200
10 Panda.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯Gấu༻Ares.s1 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 Saycheese.s1 200
4 DeathlyHallows.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 PTNN.s4 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
4 Resus2103.s4 200
5 Phất.s2 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 HotelDelLuna2.s3 200
10 Panda.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯Gấu༻Ares.s1 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 Saycheese.s1 200
4 DeathlyHallows.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 PTNN.s4 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 0FuN1.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 0FuN1.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 NH79.s6 200
6 MáyDậpRoBin.s9 200
7 BạiHoạiSanji.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 0FuN1.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 NH79.s6 200
5 MáyDậpRoBin.s9 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 0FuN1.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 0FuN1.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 NH79.s6 200
6 MáyDậpRoBin.s9 200
7 BạiHoạiSanji.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 0FuN1.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 NH79.s6 200
5 MáyDậpRoBin.s9 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 0FuN1.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 0FuN1.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 NH79.s6 200
6 MáyDậpRoBin.s9 200
7 BạiHoạiSanji.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 0FuN1.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 NH79.s6 200
5 MáyDậpRoBin.s9 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 0FuN1.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 0FuN1.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 NH79.s6 200
6 MáyDậpRoBin.s9 200
7 BạiHoạiSanji.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 0FuN1.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 NH79.s6 200
5 MáyDậpRoBin.s9 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 AVI.s13 200
10 EngLEN.s10 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
3 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 AVI.s13 200
10 EngLEN.s10 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
3 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 AVI.s13 200
10 EngLEN.s10 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
3 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 AVI.s13 200
10 EngLEN.s10 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
3 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 Glitch.s15 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 ๖ۣۜNPH.s17 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 Glitch.s15 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 ๖ۣۜNPH.s17 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 Glitch.s15 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 ๖ۣۜNPH.s17 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 Glitch.s15 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 ๖ۣۜNPH.s17 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLôi.s18 200
2 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
6 pháp_vô_dich.s21 200
7 baybáukiàcháu.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 baybáukiàcháu.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 ThiênLôi.s18 200
5 pháp_vô_dich.s21 200
6 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
7 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
8 jigo.s18 200
9 OffGame10năm.s20 200
10 LipGallagher.s21 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
3 ThiênLôi.s18 200
4 pháp_vô_dich.s21 200
5 baybáukiàcháu.s19 200
6 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
7 HóngDrama.s21 200
8 Cerberus.s19 200
9 ღкค๓เรคt๏☆คץคкค.s21 191
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLôi.s18 200
2 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
6 pháp_vô_dich.s21 200
7 baybáukiàcháu.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 baybáukiàcháu.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 ThiênLôi.s18 200
5 pháp_vô_dich.s21 200
6 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
7 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
8 jigo.s18 200
9 OffGame10năm.s20 200
10 LipGallagher.s21 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
3 ThiênLôi.s18 200
4 pháp_vô_dich.s21 200
5 baybáukiàcháu.s19 200
6 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
7 HóngDrama.s21 200
8 Cerberus.s19 200
9 ღкค๓เรคt๏☆คץคкค.s21 191
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLôi.s18 200
2 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
6 pháp_vô_dich.s21 200
7 baybáukiàcháu.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 baybáukiàcháu.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 ThiênLôi.s18 200
5 pháp_vô_dich.s21 200
6 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
7 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
8 jigo.s18 200
9 OffGame10năm.s20 200
10 LipGallagher.s21 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
3 ThiênLôi.s18 200
4 pháp_vô_dich.s21 200
5 baybáukiàcháu.s19 200
6 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
7 HóngDrama.s21 200
8 Cerberus.s19 200
9 ღкค๓เรคt๏☆คץคкค.s21 191
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLôi.s18 200
2 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
6 pháp_vô_dich.s21 200
7 baybáukiàcháu.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 baybáukiàcháu.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 ThiênLôi.s18 200
5 pháp_vô_dich.s21 200
6 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
7 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
8 jigo.s18 200
9 OffGame10năm.s20 200
10 LipGallagher.s21 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 ⚡Ɠʂ★Invisible༻☯.s21 200
3 ThiênLôi.s18 200
4 pháp_vô_dich.s21 200
5 baybáukiàcháu.s19 200
6 TaoMệtBọnNàyQuá.s20 200
7 HóngDrama.s21 200
8 Cerberus.s19 200
9 ღкค๓เรคt๏☆คץคкค.s21 191
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĐậuXanh.s22 200
2 Kaidou.s23 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 Resus2103.s22 200
7 ArcMeoMeo.s25 200
8 ๖JQK神秘玩家.s25 200
9 End_Game_Lỏ.s25 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou.s23 200
2 Resus2103.s22 200
3 HSenpai.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 ๖JQK神秘玩家.s25 200
6 ĐậuXanh.s22 200
7 ArcVươngVũNinh.s22 200
8 End_Game_Lỏ.s25 200
9 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
10 ArcMeoMeo.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou.s23 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s22 200
3 Resus2103.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 End_Game_Lỏ.s25 200
6 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
7 GL•Jupiter.s24 200
8 ๖JQK神秘玩家.s25 200
9 ĐậuXanh.s22 200
10 ArcOden.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĐậuXanh.s22 200
2 Kaidou.s23 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 Resus2103.s22 200
7 ArcMeoMeo.s25 200
8 ๖JQK神秘玩家.s25 200
9 End_Game_Lỏ.s25 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou.s23 200
2 Resus2103.s22 200
3 HSenpai.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 ๖JQK神秘玩家.s25 200
6 ĐậuXanh.s22 200
7 ArcVươngVũNinh.s22 200
8 End_Game_Lỏ.s25 200
9 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
10 ArcMeoMeo.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou.s23 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s22 200
3 Resus2103.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 End_Game_Lỏ.s25 200
6 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
7 GL•Jupiter.s24 200
8 ๖JQK神秘玩家.s25 200
9 ĐậuXanh.s22 200
10 ArcOden.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĐậuXanh.s22 200
2 Kaidou.s23 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 Resus2103.s22 200
7 ArcMeoMeo.s25 200
8 ๖JQK神秘玩家.s25 200
9 End_Game_Lỏ.s25 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou.s23 200
2 Resus2103.s22 200
3 HSenpai.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 ๖JQK神秘玩家.s25 200
6 ĐậuXanh.s22 200
7 ArcVươngVũNinh.s22 200
8 End_Game_Lỏ.s25 200
9 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
10 ArcMeoMeo.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou.s23 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s22 200
3 Resus2103.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 End_Game_Lỏ.s25 200
6 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
7 GL•Jupiter.s24 200
8 ๖JQK神秘玩家.s25 200
9 ĐậuXanh.s22 200
10 ArcOden.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĐậuXanh.s22 200
2 Kaidou.s23 200
3 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 Resus2103.s22 200
7 ArcMeoMeo.s25 200
8 ๖JQK神秘玩家.s25 200
9 End_Game_Lỏ.s25 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou.s23 200
2 Resus2103.s22 200
3 HSenpai.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 ๖JQK神秘玩家.s25 200
6 ĐậuXanh.s22 200
7 ArcVươngVũNinh.s22 200
8 End_Game_Lỏ.s25 200
9 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
10 ArcMeoMeo.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou.s23 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s22 200
3 Resus2103.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 End_Game_Lỏ.s25 200
6 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s25 200
7 GL•Jupiter.s24 200
8 ๖JQK神秘玩家.s25 200
9 ĐậuXanh.s22 200
10 ArcOden.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 DTargaryen.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DTargaryen.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 DTargaryen.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 KaiDo.s29 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 DTargaryen.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DTargaryen.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 DTargaryen.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 KaiDo.s29 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 DTargaryen.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DTargaryen.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 DTargaryen.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 KaiDo.s29 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 DTargaryen.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DTargaryen.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 DTargaryen.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 KaiDo.s29 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 NikitaNanMutosi.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 MoHaKauntaintyu.s33 200
6 KanMocThouthuyH.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 BoschHubsCoocaa.s33 200
9 TobeChiluxBears.s33 200
10 QuangHung_Gosan.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 KanMocThouthuyH.s33 200
4 TobeChiluxBears.s33 200
5 BoschHubsCoocaa.s33 200
6 NhanDuy.s33 200
7 NikitaNanMutosi.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9 MoHaKauntaintyu.s33 200
10 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nừng✦Nững.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
4 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
5 NikitaNanMutosi.s33 200
6 TobeChiluxBears.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 BoschHubsCoocaa.s33 200
9 MoHaKauntaintyu.s33 200
10 Mads♪Mikkelsen.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 NikitaNanMutosi.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 MoHaKauntaintyu.s33 200
6 KanMocThouthuyH.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 BoschHubsCoocaa.s33 200
9 TobeChiluxBears.s33 200
10 QuangHung_Gosan.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 KanMocThouthuyH.s33 200
4 TobeChiluxBears.s33 200
5 BoschHubsCoocaa.s33 200
6 NhanDuy.s33 200
7 NikitaNanMutosi.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9 MoHaKauntaintyu.s33 200
10 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nừng✦Nững.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
4 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
5 NikitaNanMutosi.s33 200
6 TobeChiluxBears.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 BoschHubsCoocaa.s33 200
9 MoHaKauntaintyu.s33 200
10 Mads♪Mikkelsen.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 NikitaNanMutosi.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 MoHaKauntaintyu.s33 200
6 KanMocThouthuyH.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 BoschHubsCoocaa.s33 200
9 TobeChiluxBears.s33 200
10 QuangHung_Gosan.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 KanMocThouthuyH.s33 200
4 TobeChiluxBears.s33 200
5 BoschHubsCoocaa.s33 200
6 NhanDuy.s33 200
7 NikitaNanMutosi.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9 MoHaKauntaintyu.s33 200
10 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nừng✦Nững.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
4 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
5 NikitaNanMutosi.s33 200
6 TobeChiluxBears.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 BoschHubsCoocaa.s33 200
9 MoHaKauntaintyu.s33 200
10 Mads♪Mikkelsen.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 NikitaNanMutosi.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 MoHaKauntaintyu.s33 200
6 KanMocThouthuyH.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 BoschHubsCoocaa.s33 200
9 TobeChiluxBears.s33 200
10 QuangHung_Gosan.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 KanMocThouthuyH.s33 200
4 TobeChiluxBears.s33 200
5 BoschHubsCoocaa.s33 200
6 NhanDuy.s33 200
7 NikitaNanMutosi.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9 MoHaKauntaintyu.s33 200
10 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nừng✦Nững.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
4 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
5 NikitaNanMutosi.s33 200
6 TobeChiluxBears.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 BoschHubsCoocaa.s33 200
9 MoHaKauntaintyu.s33 200
10 Mads♪Mikkelsen.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
6 S1.s37 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 S1.s37 200
3 maeve.s37 200
4 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 190
5 Bentaros.s34 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 184
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
6 S1.s37 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 S1.s37 200
3 maeve.s37 200
4 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 190
5 Bentaros.s34 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 184
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
6 S1.s37 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 S1.s37 200
3 maeve.s37 200
4 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 190
5 Bentaros.s34 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 184
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
6 S1.s37 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 S1.s37 200
3 maeve.s37 200
4 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 190
5 Bentaros.s34 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 184
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 WhatIsYourName.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 The☺Chosen☺One.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂.s38 200
3 mktinhlinhlagi.s39 200
4 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 ★彡LilyS♄toneấ彡✿.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 WhatIsYourName.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
3 Otan.s38 200
4 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
5 ★彡LilyS♄toneấ彡✿.s38 200
6 mktinhlinhlagi.s39 200
7 WhatIsYourName.s38 200
8 ꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂.s38 200
9 ミ★Şuccųbus★彡.s41 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 WhatIsYourName.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 The☺Chosen☺One.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂.s38 200
3 mktinhlinhlagi.s39 200
4 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 ★彡LilyS♄toneấ彡✿.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 WhatIsYourName.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
3 Otan.s38 200
4 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
5 ★彡LilyS♄toneấ彡✿.s38 200
6 mktinhlinhlagi.s39 200
7 WhatIsYourName.s38 200
8 ꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂.s38 200
9 ミ★Şuccųbus★彡.s41 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 WhatIsYourName.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 The☺Chosen☺One.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂.s38 200
3 mktinhlinhlagi.s39 200
4 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 ★彡LilyS♄toneấ彡✿.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 WhatIsYourName.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
3 Otan.s38 200
4 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
5 ★彡LilyS♄toneấ彡✿.s38 200
6 mktinhlinhlagi.s39 200
7 WhatIsYourName.s38 200
8 ꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂.s38 200
9 ミ★Şuccųbus★彡.s41 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 WhatIsYourName.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 The☺Chosen☺One.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂.s38 200
3 mktinhlinhlagi.s39 200
4 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 ★彡LilyS♄toneấ彡✿.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 WhatIsYourName.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ.s38 200
3 Otan.s38 200
4 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
5 ★彡LilyS♄toneấ彡✿.s38 200
6 mktinhlinhlagi.s39 200
7 WhatIsYourName.s38 200
8 ꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂.s38 200
9 ミ★Şuccųbus★彡.s41 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 ThỏPhêCỏ.s45 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ChymMup.s42 200
9 lord.s43 191
10 Yuki.s44 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 Yuki.s44 200
3 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 Jenny.s42 200
6 nuraryhion.s45 200
7 Crookshanks.s44 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 ThỏPhêCỏ.s45 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ChymMup.s42 200
9 lord.s43 191
10 Yuki.s44 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 Yuki.s44 200
3 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 Jenny.s42 200
6 nuraryhion.s45 200
7 Crookshanks.s44 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 ThỏPhêCỏ.s45 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ChymMup.s42 200
9 lord.s43 191
10 Yuki.s44 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 Yuki.s44 200
3 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 Jenny.s42 200
6 nuraryhion.s45 200
7 Crookshanks.s44 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 ThỏPhêCỏ.s45 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ChymMup.s42 200
9 lord.s43 191
10 Yuki.s44 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ABCDEFGHIKLMNOP.s45 200
2 Yuki.s44 200
3 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 Jenny.s42 200
6 nuraryhion.s45 200
7 Crookshanks.s44 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Chad.s49 196
9 Huân_Nhi.s46 195
10 PK_AT.s47 193
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
7 BánACC50K.s48 200
8 PK_AT.s47 193
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
2 20_6_2021.s49 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 PK_AT.s47 193
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 Chad.s49 196
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Chad.s49 196
9 Huân_Nhi.s46 195
10 PK_AT.s47 193
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
7 BánACC50K.s48 200
8 PK_AT.s47 193
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
2 20_6_2021.s49 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 PK_AT.s47 193
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 Chad.s49 196
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Chad.s49 196
9 Huân_Nhi.s46 195
10 PK_AT.s47 193
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
7 BánACC50K.s48 200
8 PK_AT.s47 193
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
2 20_6_2021.s49 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 PK_AT.s47 193
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 Chad.s49 196
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Chad.s49 196
9 Huân_Nhi.s46 195
10 PK_AT.s47 193
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
7 BánACC50K.s48 200
8 PK_AT.s47 193
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂.s46 200
2 20_6_2021.s49 200
3 Vô Thiên.s49 200
4 PK_AT.s47 193
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 Chad.s49 196
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AoChìnhAChew.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HànMộcHy.s51 200
2 MissBJ.s50 200
3 AoChìnhAChew.s53 200
4 zz.s53 200
5 Baby5.s51 200
6 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Masew.s52 197
10 Mavis.s50 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AoChìnhAChew.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 MyXinWantedẠ.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 Mavis.s50 192
6 Baby5.s51 200
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AoChìnhAChew.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HànMộcHy.s51 200
2 MissBJ.s50 200
3 AoChìnhAChew.s53 200
4 zz.s53 200
5 Baby5.s51 200
6 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Masew.s52 197
10 Mavis.s50 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AoChìnhAChew.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 MyXinWantedẠ.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 Mavis.s50 192
6 Baby5.s51 200
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AoChìnhAChew.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HànMộcHy.s51 200
2 MissBJ.s50 200
3 AoChìnhAChew.s53 200
4 zz.s53 200
5 Baby5.s51 200
6 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Masew.s52 197
10 Mavis.s50 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AoChìnhAChew.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 MyXinWantedẠ.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 Mavis.s50 192
6 Baby5.s51 200
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AoChìnhAChew.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HànMộcHy.s51 200
2 MissBJ.s50 200
3 AoChìnhAChew.s53 200
4 zz.s53 200
5 Baby5.s51 200
6 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Masew.s52 197
10 Mavis.s50 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AoChìnhAChew.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 MyXinWantedẠ.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 Mavis.s50 192
6 Baby5.s51 200
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 Itachi╚Uchiha.s54 200
8 BeoDamDang.s55 200
9 Quicksilver.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 ❄Ⓝђà〄ꌃąօ〄 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 BeoDamDang.s55 200
6 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
7 Quicksilver.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 Itachi╚Uchiha.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 BeoDamDang.s55 200
3 Quicksilver.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 ❄Ⓝђà〄ꌃąօ〄 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 Itachi╚Uchiha.s54 200
9 Min.s56 200
10 HuyếtKiếm.s55 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 Itachi╚Uchiha.s54 200
8 BeoDamDang.s55 200
9 Quicksilver.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 ❄Ⓝђà〄ꌃąօ〄 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 BeoDamDang.s55 200
6 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
7 Quicksilver.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 Itachi╚Uchiha.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 BeoDamDang.s55 200
3 Quicksilver.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 ❄Ⓝђà〄ꌃąօ〄 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 Itachi╚Uchiha.s54 200
9 Min.s56 200
10 HuyếtKiếm.s55 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 Itachi╚Uchiha.s54 200
8 BeoDamDang.s55 200
9 Quicksilver.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 ❄Ⓝђà〄ꌃąօ〄 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 BeoDamDang.s55 200
6 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
7 Quicksilver.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 Itachi╚Uchiha.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 BeoDamDang.s55 200
3 Quicksilver.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 ❄Ⓝђà〄ꌃąօ〄 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 Itachi╚Uchiha.s54 200
9 Min.s56 200
10 HuyếtKiếm.s55 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 Itachi╚Uchiha.s54 200
8 BeoDamDang.s55 200
9 Quicksilver.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 ❄Ⓝђà〄ꌃąօ〄 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 BeoDamDang.s55 200
6 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
7 Quicksilver.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 Itachi╚Uchiha.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 BeoDamDang.s55 200
3 Quicksilver.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 ❄Ⓝђà〄ꌃąօ〄 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 Itachi╚Uchiha.s54 200
9 Min.s56 200
10 HuyếtKiếm.s55 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TueMinhGruu.s59 200
2 thichgaidep.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 CacaCam.s61 200
7 Nở.s60 200
8 MãiKhôngGiàu.s59 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 MãiKhôngGiàu.s59 200
3 Sugar.s60 200
4 thichgaidep.s59 200
5 Salt.s60 200
6 SugarTank.s59 200
7 Nở.s60 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 Gild·Tesoro.s58 200
10 VuiChơiRaSảnFẩm.s61 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thichgaidep.s59 200
2 TueMinhGruu.s59 200
3 CacaCam.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 Gild·Tesoro.s58 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 MãiKhôngGiàu.s59 200
10 ๖Saitama๖.s61 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TueMinhGruu.s59 200
2 thichgaidep.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 CacaCam.s61 200
7 Nở.s60 200
8 MãiKhôngGiàu.s59 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 MãiKhôngGiàu.s59 200
3 Sugar.s60 200
4 thichgaidep.s59 200
5 Salt.s60 200
6 SugarTank.s59 200
7 Nở.s60 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 Gild·Tesoro.s58 200
10 VuiChơiRaSảnFẩm.s61 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thichgaidep.s59 200
2 TueMinhGruu.s59 200
3 CacaCam.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 Gild·Tesoro.s58 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 MãiKhôngGiàu.s59 200
10 ๖Saitama๖.s61 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TueMinhGruu.s59 200
2 thichgaidep.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 CacaCam.s61 200
7 Nở.s60 200
8 MãiKhôngGiàu.s59 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 MãiKhôngGiàu.s59 200
3 Sugar.s60 200
4 thichgaidep.s59 200
5 Salt.s60 200
6 SugarTank.s59 200
7 Nở.s60 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 Gild·Tesoro.s58 200
10 VuiChơiRaSảnFẩm.s61 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thichgaidep.s59 200
2 TueMinhGruu.s59 200
3 CacaCam.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 Gild·Tesoro.s58 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 MãiKhôngGiàu.s59 200
10 ๖Saitama๖.s61 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TueMinhGruu.s59 200
2 thichgaidep.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 CacaCam.s61 200
7 Nở.s60 200
8 MãiKhôngGiàu.s59 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 MãiKhôngGiàu.s59 200
3 Sugar.s60 200
4 thichgaidep.s59 200
5 Salt.s60 200
6 SugarTank.s59 200
7 Nở.s60 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 Gild·Tesoro.s58 200
10 VuiChơiRaSảnFẩm.s61 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thichgaidep.s59 200
2 TueMinhGruu.s59 200
3 CacaCam.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 Gild·Tesoro.s58 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 MãiKhôngGiàu.s59 200
10 ๖Saitama๖.s61 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
10 ღღSoloBolosღღ.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
2 ღღSoloBolosღღ.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
8 Hiếus21ăncứt.s63 184
9 Haki.s65 200
10 s39.s64 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ღღSoloBolosღღ.s63 200
2 ThienLang.s63 200
3 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
4 ☪ɦℯℛℛƴ 200
5 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
6 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
7 Haki.s65 200
8 Hiếus21ăncứt.s63 184
9 s39.s64 192
10 hhg.s64 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
10 ღღSoloBolosღღ.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
2 ღღSoloBolosღღ.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
8 Hiếus21ăncứt.s63 184
9 Haki.s65 200
10 s39.s64 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ღღSoloBolosღღ.s63 200
2 ThienLang.s63 200
3 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
4 ☪ɦℯℛℛƴ 200
5 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
6 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
7 Haki.s65 200
8 Hiếus21ăncứt.s63 184
9 s39.s64 192
10 hhg.s64 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
10 ღღSoloBolosღღ.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
2 ღღSoloBolosღღ.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
8 Hiếus21ăncứt.s63 184
9 Haki.s65 200
10 s39.s64 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ღღSoloBolosღღ.s63 200
2 ThienLang.s63 200
3 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
4 ☪ɦℯℛℛƴ 200
5 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
6 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
7 Haki.s65 200
8 Hiếus21ăncứt.s63 184
9 s39.s64 192
10 hhg.s64 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
10 ღღSoloBolosღღ.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
2 ღღSoloBolosღღ.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
8 Hiếus21ăncứt.s63 184
9 Haki.s65 200
10 s39.s64 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ღღSoloBolosღღ.s63 200
2 ThienLang.s63 200
3 ღBánhMìXíuMạiㅤㅤ.s64 200
4 ☪ɦℯℛℛƴ 200
5 Geralt∙Of∙Rivia.s63 200
6 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
7 Haki.s65 200
8 Hiếus21ăncứt.s63 184
9 s39.s64 192
10 hhg.s64 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 »»»»††.s69 200
3 AccClone.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 200
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
9 VôTình.s66 192
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AccClone.s66 200
2 General∙Radahn.s67 200
3 »»»»††.s69 200
4 LeeGinG.s69 191
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 DiệpLôi.s68 200
8 PickPhuong.s69 200
9 Kido.s67 200
10 Deez.s67 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 »»»»††.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 AccClone.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 200
7 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
8 yamatooo.s67 184
9 Something.s66 200
10 LeeGinG.s69 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 »»»»††.s69 200
3 AccClone.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 200
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
9 VôTình.s66 192
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AccClone.s66 200
2 General∙Radahn.s67 200
3 »»»»††.s69 200
4 LeeGinG.s69 191
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 DiệpLôi.s68 200
8 PickPhuong.s69 200
9 Kido.s67 200
10 Deez.s67 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 »»»»††.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 AccClone.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 200
7 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
8 yamatooo.s67 184
9 Something.s66 200
10 LeeGinG.s69 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 »»»»††.s69 200
3 AccClone.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 200
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
9 VôTình.s66 192
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AccClone.s66 200
2 General∙Radahn.s67 200
3 »»»»††.s69 200
4 LeeGinG.s69 191
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 DiệpLôi.s68 200
8 PickPhuong.s69 200
9 Kido.s67 200
10 Deez.s67 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 »»»»††.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 AccClone.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 200
7 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
8 yamatooo.s67 184
9 Something.s66 200
10 LeeGinG.s69 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 »»»»††.s69 200
3 AccClone.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 200
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
9 VôTình.s66 192
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AccClone.s66 200
2 General∙Radahn.s67 200
3 »»»»††.s69 200
4 LeeGinG.s69 191
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 DiệpLôi.s68 200
8 PickPhuong.s69 200
9 Kido.s67 200
10 Deez.s67 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 »»»»††.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 AccClone.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 200
7 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
8 yamatooo.s67 184
9 Something.s66 200
10 LeeGinG.s69 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
4 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Phelan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 193
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 TNB.s71 190
10 OPAnhdz.s72 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
5 阮玉•Phelan.s73 200
6 Bé Lu.s71 200
7 TNB.s71 190
8 ♔LA•원.s73 193
9 Луан.s72 189
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
4 TNB.s71 190
5 Bé Lu.s71 200
6 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
7 ZeusBreezeTempo.s73 187
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 ♔LA•원.s73 193
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
4 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Phelan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 193
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 TNB.s71 190
10 OPAnhdz.s72 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
5 阮玉•Phelan.s73 200
6 Bé Lu.s71 200
7 TNB.s71 190
8 ♔LA•원.s73 193
9 Луан.s72 189
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
4 TNB.s71 190
5 Bé Lu.s71 200
6 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
7 ZeusBreezeTempo.s73 187
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 ♔LA•원.s73 193
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
4 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Phelan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 193
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 TNB.s71 190
10 OPAnhdz.s72 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
5 阮玉•Phelan.s73 200
6 Bé Lu.s71 200
7 TNB.s71 190
8 ♔LA•원.s73 193
9 Луан.s72 189
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
4 TNB.s71 190
5 Bé Lu.s71 200
6 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
7 ZeusBreezeTempo.s73 187
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 ♔LA•원.s73 193
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
4 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Phelan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 193
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 TNB.s71 190
10 OPAnhdz.s72 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
5 阮玉•Phelan.s73 200
6 Bé Lu.s71 200
7 TNB.s71 190
8 ♔LA•원.s73 193
9 Луан.s72 189
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
4 TNB.s71 190
5 Bé Lu.s71 200
6 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
7 ZeusBreezeTempo.s73 187
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 ♔LA•원.s73 193
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ☠Z͙E͙R͙O͙♚.s74 200
3 Money_D_Luffy.s74 200
4 ConCiuXinhXắn.s76 200
5 ALS.s77 200
6 ThuaThìThôi.s77 200
7 Thỏ.s77 200
8 Sói.s77 200
9 AccĐượcCho.s77 200
10 Spice04713.s77 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThuaThìThôi.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
3 AccĐượcCho.s77 200
4 Sói.s77 200
5 Thỏ.s77 200
6 ConCiuXinhXắn.s76 200
7 JunVũ.s76 200
8 Spice04713.s77 200
9 CrushCóNy.s74 200
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ThuaThìThôi.s77 200
3 Thỏ.s77 200
4 AccĐượcCho.s77 200
5 Sói.s77 200
6 CrushCóNy.s74 200
7 Spice04713.s77 200
8 JunVũ.s76 200
9 ALS.s77 200
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ☠Z͙E͙R͙O͙♚.s74 200
3 Money_D_Luffy.s74 200
4 ConCiuXinhXắn.s76 200
5 ALS.s77 200
6 ThuaThìThôi.s77 200
7 Thỏ.s77 200
8 Sói.s77 200
9 AccĐượcCho.s77 200
10 Spice04713.s77 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThuaThìThôi.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
3 AccĐượcCho.s77 200
4 Sói.s77 200
5 Thỏ.s77 200
6 ConCiuXinhXắn.s76 200
7 JunVũ.s76 200
8 Spice04713.s77 200
9 CrushCóNy.s74 200
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ThuaThìThôi.s77 200
3 Thỏ.s77 200
4 AccĐượcCho.s77 200