download guide
S207.Ryubosho
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 Phất.s2 200
5 Resus2103.s4 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 DeathlyHallows.s1 200
10 Yamato.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 DeathlyHallows.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 Saycheese.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 Phất.s2 200
5 Resus2103.s4 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 DeathlyHallows.s1 200
10 Yamato.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 DeathlyHallows.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 Saycheese.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 Phất.s2 200
5 Resus2103.s4 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 DeathlyHallows.s1 200
10 Yamato.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 DeathlyHallows.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 Saycheese.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 Phất.s2 200
5 Resus2103.s4 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 DeathlyHallows.s1 200
10 Yamato.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 DeathlyHallows.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 Saycheese.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 Phất.s2 200
5 Resus2103.s4 200
6 Arthur.s1 200
7 Saycheese.s1 200
8 HeoNon35.s1 200
9 DeathlyHallows.s1 200
10 Yamato.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 DeathlyHallows.s1 200
3 ☯Gấu༻Ares.s1 200
4 Saycheese.s1 200
5 HeoNon35.s1 200
6 Minkzumi.s1 200
7 Sportbook2vn.s1 200
8 Phất.s2 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Resus2103.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 Michael.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Michael.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 NH79.s6 200
6 MáyDậpRoBin.s9 200
7 BạiHoạiSanji.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Michael.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 MáyDậpRoBin.s9 200
5 NH79.s6 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 Michael.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Michael.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 NH79.s6 200
6 MáyDậpRoBin.s9 200
7 BạiHoạiSanji.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Michael.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 MáyDậpRoBin.s9 200
5 NH79.s6 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 Michael.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Michael.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 NH79.s6 200
6 MáyDậpRoBin.s9 200
7 BạiHoạiSanji.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Michael.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 MáyDậpRoBin.s9 200
5 NH79.s6 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 Michael.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Michael.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 NH79.s6 200
6 MáyDậpRoBin.s9 200
7 BạiHoạiSanji.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Michael.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ๖Nøbles™MitSuio.s9 200
4 MáyDậpRoBin.s9 200
5 NH79.s6 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TốngGiang.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 TốngGiang.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 AVI.s13 200
10 EngLEN.s10 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 TốngGiang.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TốngGiang.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 TốngGiang.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 AVI.s13 200
10 EngLEN.s10 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 TốngGiang.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TốngGiang.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 TốngGiang.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 AVI.s13 200
10 EngLEN.s10 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 TốngGiang.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TốngGiang.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 TốngGiang.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 AVI.s13 200
10 EngLEN.s10 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 TốngGiang.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 Glitch.s15 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 ๖ۣۜNPH.s17 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 Glitch.s15 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 ๖ۣۜNPH.s17 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 Glitch.s15 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 ๖ۣۜNPH.s17 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 Glitch.s15 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 ๖ۣۜNPH.s17 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 FraŋkGallagher.s18 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
6 cvvcvcvc.s21 200
7 lũ_bợ_đit.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 lũ_bợ_đit.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 FraŋkGallagher.s18 200
5 cvvcvcvc.s21 200
6 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
8 jigo.s18 200
9 OffGame10năm.s20 200
10 LipGallagher.s21 198
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 cvvcvcvc.s21 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 FraŋkGallagher.s18 200
5 lũ_bợ_đit.s19 200
6 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
7 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s21 200
8 Cerberus.s19 200
9 ☠➻Juventus➻⚔.s21 200
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 FraŋkGallagher.s18 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
6 cvvcvcvc.s21 200
7 lũ_bợ_đit.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 lũ_bợ_đit.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 FraŋkGallagher.s18 200
5 cvvcvcvc.s21 200
6 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
8 jigo.s18 200
9 OffGame10năm.s20 200
10 LipGallagher.s21 198
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 cvvcvcvc.s21 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 FraŋkGallagher.s18 200
5 lũ_bợ_đit.s19 200
6 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
7 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s21 200
8 Cerberus.s19 200
9 ☠➻Juventus➻⚔.s21 200
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 FraŋkGallagher.s18 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
6 cvvcvcvc.s21 200
7 lũ_bợ_đit.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 lũ_bợ_đit.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 FraŋkGallagher.s18 200
5 cvvcvcvc.s21 200
6 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
8 jigo.s18 200
9 OffGame10năm.s20 200
10 LipGallagher.s21 198
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 cvvcvcvc.s21 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 FraŋkGallagher.s18 200
5 lũ_bợ_đit.s19 200
6 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
7 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s21 200
8 Cerberus.s19 200
9 ☠➻Juventus➻⚔.s21 200
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 FraŋkGallagher.s18 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
6 cvvcvcvc.s21 200
7 lũ_bợ_đit.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 lũ_bợ_đit.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 FraŋkGallagher.s18 200
5 cvvcvcvc.s21 200
6 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
7 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
8 jigo.s18 200
9 OffGame10năm.s20 200
10 LipGallagher.s21 198
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 cvvcvcvc.s21 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 FraŋkGallagher.s18 200
5 lũ_bợ_đit.s19 200
6 ๖Nøbles™MitSuio.s20 200
7 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s21 200
8 Cerberus.s19 200
9 ☠➻Juventus➻⚔.s21 200
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĐậuXanh.s22 200
2 thịtgấucảcon.s23 200
3 Thanhlýgỡbóng.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 Resus2103.s22 200
7 ArcMeoMeo.s25 200
8 Bánacc.s25 200
9 End_Game_Lỏ.s25 200
10 mo1convitcomeba.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thịtgấucảcon.s23 200
2 HSenpai.s22 200
3 Resus2103.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 Bánacc.s25 200
6 ĐậuXanh.s22 200
7 ArcVươngVũNinh.s22 200
8 End_Game_Lỏ.s25 200
9 mo1convitcomeba.s25 200
10 ArcMeoMeo.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thịtgấucảcon.s23 200
2 Thanhlýgỡbóng.s22 200
3 mo1convitcomeba.s25 200
4 ĐậuXanh.s22 200
5 ArcVươngVũNinh.s22 200
6 End_Game_Lỏ.s25 200
7 Bánacc.s25 200
8 Resus2103.s22 200
9 GL•Jupiter.s24 200
10 ArcOden.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĐậuXanh.s22 200
2 thịtgấucảcon.s23 200
3 Thanhlýgỡbóng.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 Resus2103.s22 200
7 ArcMeoMeo.s25 200
8 Bánacc.s25 200
9 End_Game_Lỏ.s25 200
10 mo1convitcomeba.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thịtgấucảcon.s23 200
2 HSenpai.s22 200
3 Resus2103.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 Bánacc.s25 200
6 ĐậuXanh.s22 200
7 ArcVươngVũNinh.s22 200
8 End_Game_Lỏ.s25 200
9 mo1convitcomeba.s25 200
10 ArcMeoMeo.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thịtgấucảcon.s23 200
2 Thanhlýgỡbóng.s22 200
3 mo1convitcomeba.s25 200
4 ĐậuXanh.s22 200
5 ArcVươngVũNinh.s22 200
6 End_Game_Lỏ.s25 200
7 Bánacc.s25 200
8 Resus2103.s22 200
9 GL•Jupiter.s24 200
10 ArcOden.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĐậuXanh.s22 200
2 thịtgấucảcon.s23 200
3 Thanhlýgỡbóng.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 Resus2103.s22 200
7 ArcMeoMeo.s25 200
8 Bánacc.s25 200
9 End_Game_Lỏ.s25 200
10 mo1convitcomeba.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thịtgấucảcon.s23 200
2 HSenpai.s22 200
3 Resus2103.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 Bánacc.s25 200
6 ĐậuXanh.s22 200
7 ArcVươngVũNinh.s22 200
8 End_Game_Lỏ.s25 200
9 mo1convitcomeba.s25 200
10 ArcMeoMeo.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thịtgấucảcon.s23 200
2 Thanhlýgỡbóng.s22 200
3 mo1convitcomeba.s25 200
4 ĐậuXanh.s22 200
5 ArcVươngVũNinh.s22 200
6 End_Game_Lỏ.s25 200
7 Bánacc.s25 200
8 Resus2103.s22 200
9 GL•Jupiter.s24 200
10 ArcOden.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĐậuXanh.s22 200
2 thịtgấucảcon.s23 200
3 Thanhlýgỡbóng.s22 200
4 ArcVươngVũNinh.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 Resus2103.s22 200
7 ArcMeoMeo.s25 200
8 Bánacc.s25 200
9 End_Game_Lỏ.s25 200
10 mo1convitcomeba.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thịtgấucảcon.s23 200
2 HSenpai.s22 200
3 Resus2103.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 Bánacc.s25 200
6 ĐậuXanh.s22 200
7 ArcVươngVũNinh.s22 200
8 End_Game_Lỏ.s25 200
9 mo1convitcomeba.s25 200
10 ArcMeoMeo.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thịtgấucảcon.s23 200
2 Thanhlýgỡbóng.s22 200
3 mo1convitcomeba.s25 200
4 ĐậuXanh.s22 200
5 ArcVươngVũNinh.s22 200
6 End_Game_Lỏ.s25 200
7 Bánacc.s25 200
8 Resus2103.s22 200
9 GL•Jupiter.s24 200
10 ArcOden.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 DTargaryen.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DTargaryen.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 DTargaryen.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 KaiDo.s29 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 DTargaryen.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DTargaryen.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 DTargaryen.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 KaiDo.s29 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 DTargaryen.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DTargaryen.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 DTargaryen.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 KaiDo.s29 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 DTargaryen.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DTargaryen.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 DTargaryen.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 KaiDo.s29 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 GiuocoPianoGame.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5   NhanDuy.s33 200
6  NhanDuy.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 RuyLopezSmyslov.s33 200
9 SicilianDefence.s33 200
10 QuangHung_Gosan.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 SicilianDefence.s33 200
4  NhanDuy.s33 200
5 RuyLopezSmyslov.s33 200
6 NhanDuy.s33 200
7 GiuocoPianoGame.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9   NhanDuy.s33 200
10 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
3 ๖Taro✿.s32 200
4 Nừng✦Nững.s32 200
5 GiuocoPianoGame.s33 200
6 SicilianDefence.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 RuyLopezSmyslov.s33 200
9   NhanDuy.s33 200
10 Mads♪Mikkelsen.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 GiuocoPianoGame.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5   NhanDuy.s33 200
6  NhanDuy.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 RuyLopezSmyslov.s33 200
9 SicilianDefence.s33 200
10 QuangHung_Gosan.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 SicilianDefence.s33 200
4  NhanDuy.s33 200
5 RuyLopezSmyslov.s33 200
6 NhanDuy.s33 200
7 GiuocoPianoGame.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9   NhanDuy.s33 200
10 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
3 ๖Taro✿.s32 200
4 Nừng✦Nững.s32 200
5 GiuocoPianoGame.s33 200
6 SicilianDefence.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 RuyLopezSmyslov.s33 200
9   NhanDuy.s33 200
10 Mads♪Mikkelsen.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 GiuocoPianoGame.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5   NhanDuy.s33 200
6  NhanDuy.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 RuyLopezSmyslov.s33 200
9 SicilianDefence.s33 200
10 QuangHung_Gosan.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 SicilianDefence.s33 200
4  NhanDuy.s33 200
5 RuyLopezSmyslov.s33 200
6 NhanDuy.s33 200
7 GiuocoPianoGame.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9   NhanDuy.s33 200
10 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
3 ๖Taro✿.s32 200
4 Nừng✦Nững.s32 200
5 GiuocoPianoGame.s33 200
6 SicilianDefence.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 RuyLopezSmyslov.s33 200
9   NhanDuy.s33 200
10 Mads♪Mikkelsen.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 GiuocoPianoGame.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5   NhanDuy.s33 200
6  NhanDuy.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 RuyLopezSmyslov.s33 200
9 SicilianDefence.s33 200
10 QuangHung_Gosan.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 SicilianDefence.s33 200
4  NhanDuy.s33 200
5 RuyLopezSmyslov.s33 200
6 NhanDuy.s33 200
7 GiuocoPianoGame.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9   NhanDuy.s33 200
10 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
3 ๖Taro✿.s32 200
4 Nừng✦Nững.s32 200
5 GiuocoPianoGame.s33 200
6 SicilianDefence.s33 200
7 NhanDuy.s33 200
8 RuyLopezSmyslov.s33 200
9   NhanDuy.s33 200
10 Mads♪Mikkelsen.s32 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
6 S1.s37 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 Bentaros.s34 200
3 S1.s37 200
4 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 190
5 maeve.s37 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 184
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
6 S1.s37 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 Bentaros.s34 200
3 S1.s37 200
4 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 190
5 maeve.s37 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 184
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
6 S1.s37 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 Bentaros.s34 200
3 S1.s37 200
4 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 190
5 maeve.s37 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 184
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ame•No•Habakiri.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
6 S1.s37 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 Bentaros.s34 200
3 S1.s37 200
4 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 190
5 maeve.s37 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 184
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 tiny.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 WhatIsYourName.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 HiệpSĩTuTiên.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ꧁༒•TheKing•༒꧂.s38 200
3 tiny.s38 200
4 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
5 Catbun.s38 200
6 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 WhatIsYourName.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 tiny.s38 200
2 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
3 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
4 Catbun.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 ミ★Şuccųbus★彡.s41 200
7 WhatIsYourName.s38 200
8 ꧁༒•TheKing•༒꧂.s38 200
9 Otan.s38 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 tiny.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 WhatIsYourName.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 HiệpSĩTuTiên.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ꧁༒•TheKing•༒꧂.s38 200
3 tiny.s38 200
4 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
5 Catbun.s38 200
6 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 WhatIsYourName.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 tiny.s38 200
2 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
3 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
4 Catbun.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 ミ★Şuccųbus★彡.s41 200
7 WhatIsYourName.s38 200
8 ꧁༒•TheKing•༒꧂.s38 200
9 Otan.s38 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 tiny.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 WhatIsYourName.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 HiệpSĩTuTiên.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ꧁༒•TheKing•༒꧂.s38 200
3 tiny.s38 200
4 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
5 Catbun.s38 200
6 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 WhatIsYourName.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 tiny.s38 200
2 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
3 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
4 Catbun.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 ミ★Şuccųbus★彡.s41 200
7 WhatIsYourName.s38 200
8 ꧁༒•TheKing•༒꧂.s38 200
9 Otan.s38 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 tiny.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 WhatIsYourName.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 HiệpSĩTuTiên.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
2 ꧁༒•TheKing•༒꧂.s38 200
3 tiny.s38 200
4 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
5 Catbun.s38 200
6 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 WhatIsYourName.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 tiny.s38 200
2 BITCH↓SIT↓DOWN.s39 200
3 ꧁ﷻ༺乙₳ℋ₳尺༻ﷻ꧂.s39 200
4 Catbun.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 ミ★Şuccųbus★彡.s41 200
7 WhatIsYourName.s38 200
8 ꧁༒•TheKing•༒꧂.s38 200
9 Otan.s38 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 ThỏPhêCỏ.s45 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 Yuki.s44 200
9 ChymMup.s42 200
10 lord.s43 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
3 Yuki.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 Jenny.s42 200
6 nuraryhion.s45 200
7 Crookshanks.s44 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ThỏPhêCỏ.s45 200
10 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 ThỏPhêCỏ.s45 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 Yuki.s44 200
9 ChymMup.s42 200
10 lord.s43 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
3 Yuki.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 Jenny.s42 200
6 nuraryhion.s45 200
7 Crookshanks.s44 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ThỏPhêCỏ.s45 200
10 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 ThỏPhêCỏ.s45 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 Yuki.s44 200
9 ChymMup.s42 200
10 lord.s43 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
3 Yuki.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 Jenny.s42 200
6 nuraryhion.s45 200
7 Crookshanks.s44 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ThỏPhêCỏ.s45 200
10 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 ThỏPhêCỏ.s45 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 Yuki.s44 200
9 ChymMup.s42 200
10 lord.s43 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThiênLong.s45 200
2 ꧁༺ⓈⓄⒹⒶⒾ★彡ⓀⒾⓉⒺⓈⓊ.s44 200
3 Yuki.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 Jenny.s42 200
6 nuraryhion.s45 200
7 Crookshanks.s44 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ThỏPhêCỏ.s45 200
10 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Chad.s49 197
9 Huân_Nhi.s46 195
10 PK_AT.s47 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
7 BánACC50K.s48 200
8 PK_AT.s47 195
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
2 20_6_2021.s49 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 PK_AT.s47 195
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 Chad.s49 197
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Chad.s49 197
9 Huân_Nhi.s46 195
10 PK_AT.s47 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
7 BánACC50K.s48 200
8 PK_AT.s47 195
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
2 20_6_2021.s49 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 PK_AT.s47 195
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 Chad.s49 197
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Chad.s49 197
9 Huân_Nhi.s46 195
10 PK_AT.s47 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
7 BánACC50K.s48 200
8 PK_AT.s47 195
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
2 20_6_2021.s49 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 PK_AT.s47 195
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 Chad.s49 197
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Chad.s49 197
9 Huân_Nhi.s46 195
10 PK_AT.s47 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
7 BánACC50K.s48 200
8 PK_AT.s47 195
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 jᎥsᎾᎾᵈⁱᵒʳᥫᩣ.s46 200
2 20_6_2021.s49 200
3 ☻▬☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻.s49 200
4 PK_AT.s47 195
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 Chad.s49 197
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ẨnThânChiThuật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MissBJ.s50 200
2 HànMộcHy.s51 200
3 ẨnThânChiThuật.s53 200
4 zz.s53 200
5 Baby5.s51 200
6 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Masew.s52 197
10 Mavis.s50 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ẨnThânChiThuật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 MyXinWantedẠ.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 Mavis.s50 192
6 Baby5.s51 200
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ẨnThânChiThuật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MissBJ.s50 200
2 HànMộcHy.s51 200
3 ẨnThânChiThuật.s53 200
4 zz.s53 200
5 Baby5.s51 200
6 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Masew.s52 197
10 Mavis.s50 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ẨnThânChiThuật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 MyXinWantedẠ.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 Mavis.s50 192
6 Baby5.s51 200
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ẨnThânChiThuật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MissBJ.s50 200
2 HànMộcHy.s51 200
3 ẨnThânChiThuật.s53 200
4 zz.s53 200
5 Baby5.s51 200
6 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Masew.s52 197
10 Mavis.s50 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ẨnThânChiThuật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 MyXinWantedẠ.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 Mavis.s50 192
6 Baby5.s51 200
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ẨnThânChiThuật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MissBJ.s50 200
2 HànMộcHy.s51 200
3 ẨnThânChiThuật.s53 200
4 zz.s53 200
5 Baby5.s51 200
6 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Masew.s52 197
10 Mavis.s50 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ẨnThânChiThuật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 MyXinWantedẠ.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 Mavis.s50 192
6 Baby5.s51 200
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 Itachi╚Uchiha.s54 200
8 KunDragon.s55 200
9 Quicksilver.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 ๖ۣۜX❍à¡✿.s57 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 KunDragon.s55 200
6 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
7 Quicksilver.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 ChiOngNau.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KunDragon.s55 200
2 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
3 Quicksilver.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 ๖ۣۜX❍à¡✿.s57 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 Min.s56 200
10 Itachi╚Uchiha.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 Itachi╚Uchiha.s54 200
8 KunDragon.s55 200
9 Quicksilver.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 ๖ۣۜX❍à¡✿.s57 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 KunDragon.s55 200
6 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
7 Quicksilver.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 ChiOngNau.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KunDragon.s55 200
2 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
3 Quicksilver.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 ๖ۣۜX❍à¡✿.s57 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 Min.s56 200
10 Itachi╚Uchiha.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 Itachi╚Uchiha.s54 200
8 KunDragon.s55 200
9 Quicksilver.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 ๖ۣۜX❍à¡✿.s57 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 KunDragon.s55 200
6 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
7 Quicksilver.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 ChiOngNau.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KunDragon.s55 200
2 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
3 Quicksilver.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 ๖ۣۜX❍à¡✿.s57 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 Min.s56 200
10 Itachi╚Uchiha.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 Itachi╚Uchiha.s54 200
8 KunDragon.s55 200
9 Quicksilver.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 ๖ۣۜX❍à¡✿.s57 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 KunDragon.s55 200
6 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
7 Quicksilver.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 ChiOngNau.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KunDragon.s55 200
2 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
3 Quicksilver.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 ๖ۣۜX❍à¡✿.s57 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 Min.s56 200
10 Itachi╚Uchiha.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 SắpGiàu.s59 200
2 nhangheolam.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 Good♥Boy.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 SắpTìmĐượcOP.s61 200
7 Nở.s60 200
8 Rác.s59 200
9 nhangheoqua.s58 200
10 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 Sugar.s60 200
3 Rác.s59 200
4 nhangheolam.s59 200
5 Salt.s60 200
6 Nở.s60 200
7 nhangheoqua.s58 200
8 SugarTank.s59 200
9 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
10 SắpGiàu.s59 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 nhangheolam.s59 200
2 SắpGiàu.s59 200
3 Good♥Boy.s58 200
4 SắpTìmĐượcOP.s61 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
8 ๖Saitama๖.s61 200
9 nhangheoqua.s58 200
10 Coca.s60 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 SắpGiàu.s59 200
2 nhangheolam.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 Good♥Boy.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 SắpTìmĐượcOP.s61 200
7 Nở.s60 200
8 Rác.s59 200
9 nhangheoqua.s58 200
10 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 Sugar.s60 200
3 Rác.s59 200
4 nhangheolam.s59 200
5 Salt.s60 200
6 Nở.s60 200
7 nhangheoqua.s58 200
8 SugarTank.s59 200
9 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
10 SắpGiàu.s59 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 nhangheolam.s59 200
2 SắpGiàu.s59 200
3 Good♥Boy.s58 200
4 SắpTìmĐượcOP.s61 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
8 ๖Saitama๖.s61 200
9 nhangheoqua.s58 200
10 Coca.s60 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 SắpGiàu.s59 200
2 nhangheolam.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 Good♥Boy.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 SắpTìmĐượcOP.s61 200
7 Nở.s60 200
8 Rác.s59 200
9 nhangheoqua.s58 200
10 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 Sugar.s60 200
3 Rác.s59 200
4 nhangheolam.s59 200
5 Salt.s60 200
6 Nở.s60 200
7 nhangheoqua.s58 200
8 SugarTank.s59 200
9 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
10 SắpGiàu.s59 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 nhangheolam.s59 200
2 SắpGiàu.s59 200
3 Good♥Boy.s58 200
4 SắpTìmĐượcOP.s61 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
8 ๖Saitama๖.s61 200
9 nhangheoqua.s58 200
10 Coca.s60 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 SắpGiàu.s59 200
2 nhangheolam.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 Good♥Boy.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 SắpTìmĐượcOP.s61 200
7 Nở.s60 200
8 Rác.s59 200
9 nhangheoqua.s58 200
10 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 Sugar.s60 200
3 Rác.s59 200
4 nhangheolam.s59 200
5 Salt.s60 200
6 Nở.s60 200
7 nhangheoqua.s58 200
8 SugarTank.s59 200
9 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
10 SắpGiàu.s59 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 nhangheolam.s59 200
2 SắpGiàu.s59 200
3 Good♥Boy.s58 200
4 SắpTìmĐượcOP.s61 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 TrươngVôKỵ╨╜≥»√.s58 200
8 ๖Saitama๖.s61 200
9 nhangheoqua.s58 200
10 Coca.s60 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
10 ღღSoloBolosღღ.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 ღღSoloBolosღღ.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
8 Hiếus21ăncứt.s63 185
9 Haki.s65 200
10 s39.s64 193
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
3 ThienLang.s63 200
4 ღღSoloBolosღღ.s63 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 s39.s64 193
7 Hiếus21ăncứt.s63 185
8 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
9 Haki.s65 200
10 hhg.s64 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
10 ღღSoloBolosღღ.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 ღღSoloBolosღღ.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
8 Hiếus21ăncứt.s63 185
9 Haki.s65 200
10 s39.s64 193
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
3 ThienLang.s63 200
4 ღღSoloBolosღღ.s63 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 s39.s64 193
7 Hiếus21ăncứt.s63 185
8 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
9 Haki.s65 200
10 hhg.s64 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
10 ღღSoloBolosღღ.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 ღღSoloBolosღღ.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
8 Hiếus21ăncứt.s63 185
9 Haki.s65 200
10 s39.s64 193
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
3 ThienLang.s63 200
4 ღღSoloBolosღღ.s63 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 s39.s64 193
7 Hiếus21ăncứt.s63 185
8 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
9 Haki.s65 200
10 hhg.s64 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
10 ღღSoloBolosღღ.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 ღღSoloBolosღღ.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
8 Hiếus21ăncứt.s63 185
9 Haki.s65 200
10 s39.s64 193
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 twilight.s63 200
2 ๖VũTríBaTáTrợㅤㅤ.s64 200
3 ThienLang.s63 200
4 ღღSoloBolosღღ.s63 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 s39.s64 193
7 Hiếus21ăncứt.s63 185
8 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 197
9 Haki.s65 200
10 hhg.s64 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 Nield.s69 200
3 AccClone.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 200
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
9 VôTình.s66 192
10 LeeGinG.s69 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 AccClone.s66 200
3 Nield.s69 200
4 LeeGinG.s69 192
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 PickPhuong.s69 200
8 DiệpLôi.s68 200
9 Kido.s67 200
10 Deez.s67 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 Nield.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 AccClone.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 200
7 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
8 yamatooo.s67 184
9 Something.s66 200
10 LeeGinG.s69 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 Nield.s69 200
3 AccClone.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 200
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
9 VôTình.s66 192
10 LeeGinG.s69 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 AccClone.s66 200
3 Nield.s69 200
4 LeeGinG.s69 192
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 PickPhuong.s69 200
8 DiệpLôi.s68 200
9 Kido.s67 200
10 Deez.s67 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 Nield.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 AccClone.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 200
7 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
8 yamatooo.s67 184
9 Something.s66 200
10 LeeGinG.s69 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 Nield.s69 200
3 AccClone.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 200
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
9 VôTình.s66 192
10 LeeGinG.s69 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 AccClone.s66 200
3 Nield.s69 200
4 LeeGinG.s69 192
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 PickPhuong.s69 200
8 DiệpLôi.s68 200
9 Kido.s67 200
10 Deez.s67 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 Nield.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 AccClone.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 200
7 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
8 yamatooo.s67 184
9 Something.s66 200
10 LeeGinG.s69 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 Nield.s69 200
3 AccClone.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 200
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
9 VôTình.s66 192
10 LeeGinG.s69 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 AccClone.s66 200
3 Nield.s69 200
4 LeeGinG.s69 192
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 PickPhuong.s69 200
8 DiệpLôi.s68 200
9 Kido.s67 200
10 Deez.s67 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 General∙Radahn.s67 200
2 Nield.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 AccClone.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 200
7 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 200
8 yamatooo.s67 184
9 Something.s66 200
10 LeeGinG.s69 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
4 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Phelan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 195
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 TNB.s71 192
10 OPAnhdz.s72 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
5 阮玉•Phelan.s73 200
6 TNB.s71 192
7 Bé Lu.s71 200
8 ♔LA•원.s73 195
9 Луан.s72 189
10 ◝乂LA•Thạch.s70 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
4 TNB.s71 192
5 Bé Lu.s71 200
6 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
7 ZeusBreezeTempo.s73 187
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 ♔LA•원.s73 195
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
4 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Phelan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 195
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 TNB.s71 192
10 OPAnhdz.s72 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
5 阮玉•Phelan.s73 200
6 TNB.s71 192
7 Bé Lu.s71 200
8 ♔LA•원.s73 195
9 Луан.s72 189
10 ◝乂LA•Thạch.s70 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
4 TNB.s71 192
5 Bé Lu.s71 200
6 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
7 ZeusBreezeTempo.s73 187
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 ♔LA•원.s73 195
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
4 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Phelan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 195
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 TNB.s71 192
10 OPAnhdz.s72 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
5 阮玉•Phelan.s73 200
6 TNB.s71 192
7 Bé Lu.s71 200
8 ♔LA•원.s73 195
9 Луан.s72 189
10 ◝乂LA•Thạch.s70 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
4 TNB.s71 192
5 Bé Lu.s71 200
6 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
7 ZeusBreezeTempo.s73 187
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 ♔LA•원.s73 195
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
4 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Phelan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 195
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 TNB.s71 192
10 OPAnhdz.s72 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
5 阮玉•Phelan.s73 200
6 TNB.s71 192
7 Bé Lu.s71 200
8 ♔LA•원.s73 195
9 Луан.s72 189
10 ◝乂LA•Thạch.s70 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 H̵i̵y̵o̵r̵i̵.s73 200
4 TNB.s71 192
5 Bé Lu.s71 200
6 ĐầuCắtMoiVLLuôn.s73 200
7 ZeusBreezeTempo.s73 187
8 ◝乂LA•Thạch.s70 192
9 ♔LA•원.s73 195
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ☠Z͙E͙R͙O͙♚.s74 200
3 Money_D_Luffy.s74 200
4 ConCiuXinhXắn.s76 200
5 ALS.s77 200
6 ThuaThìThôi.s77 200
7 Thỏ.s77 200
8 Sói.s77 200
9 AccĐượcCho.s77 200
10 Spice04713.s77 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThuaThìThôi.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
3 AccĐượcCho.s77 200
4 Sói.s77 200
5 Thỏ.s77 200
6 JunVũ.s76 200
7 ConCiuXinhXắn.s76 200
8 Spice04713.s77 200
9 CrushCóNy.s74 200
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Thỏ.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
3 ThuaThìThôi.s77 200
4 AccĐượcCho.s77 200
5 Sói.s77 200
6 Spice04713.s77 200
7 CrushCóNy.s74 200
8 JunVũ.s76 200
9 ALS.s77 200
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ☠Z͙E͙R͙O͙♚.s74 200
3 Money_D_Luffy.s74 200
4 ConCiuXinhXắn.s76 200
5 ALS.s77 200
6 ThuaThìThôi.s77 200
7 Thỏ.s77 200
8 Sói.s77 200
9 AccĐượcCho.s77 200
10 Spice04713.s77 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThuaThìThôi.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
3 AccĐượcCho.s77 200
4 Sói.s77 200
5 Thỏ.s77 200
6 JunVũ.s76 200
7 ConCiuXinhXắn.s76 200
8 Spice04713.s77 200
9 CrushCóNy.s74 200
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Thỏ.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
3 ThuaThìThôi.s77 200
4 AccĐượcCho.s77 200