download guide
S195.Lafite
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 Zin_Zin.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ミ★ʂทℴώκ¡ทջ★彡.s4 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
5 Phất.s2 200
6 MãiVẫnNghèo.s1 200
7 HotelDelLuna2.s3 200
8 Arthur.s1 200
9 Panda.s4 200
10 TaxiDriver2.s3 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KýSinhTrùngXb.s1 200
2 Minkzumi.s1 200
3 Phất.s2 200
4 Sportbook2vn.s1 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
6 DeathlyHallows.s1 200
7 MãiVẫnNghèo.s1 200
8 Arthur.s1 200
9 Zin_Zin.s1 200
10 PTNN.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 Zin_Zin.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ミ★ʂทℴώκ¡ทջ★彡.s4 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
5 Phất.s2 200
6 MãiVẫnNghèo.s1 200
7 HotelDelLuna2.s3 200
8 Arthur.s1 200
9 Panda.s4 200
10 TaxiDriver2.s3 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KýSinhTrùngXb.s1 200
2 Minkzumi.s1 200
3 Phất.s2 200
4 Sportbook2vn.s1 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
6 DeathlyHallows.s1 200
7 MãiVẫnNghèo.s1 200
8 Arthur.s1 200
9 Zin_Zin.s1 200
10 PTNN.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 Zin_Zin.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ミ★ʂทℴώκ¡ทջ★彡.s4 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
5 Phất.s2 200
6 MãiVẫnNghèo.s1 200
7 HotelDelLuna2.s3 200
8 Arthur.s1 200
9 Panda.s4 200
10 TaxiDriver2.s3 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KýSinhTrùngXb.s1 200
2 Minkzumi.s1 200
3 Phất.s2 200
4 Sportbook2vn.s1 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
6 DeathlyHallows.s1 200
7 MãiVẫnNghèo.s1 200
8 Arthur.s1 200
9 Zin_Zin.s1 200
10 PTNN.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 Zin_Zin.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ミ★ʂทℴώκ¡ทջ★彡.s4 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
5 Phất.s2 200
6 MãiVẫnNghèo.s1 200
7 HotelDelLuna2.s3 200
8 Arthur.s1 200
9 Panda.s4 200
10 TaxiDriver2.s3 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KýSinhTrùngXb.s1 200
2 Minkzumi.s1 200
3 Phất.s2 200
4 Sportbook2vn.s1 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
6 DeathlyHallows.s1 200
7 MãiVẫnNghèo.s1 200
8 Arthur.s1 200
9 Zin_Zin.s1 200
10 PTNN.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
2 KýSinhTrùngXb.s1 200
3 Zin_Zin.s1 200
4 HeoNon35.s1 200
5 Arthur.s1 200
6 ARES_Hạ_Anh.s3 200
7 Phất.s2 200
8 PTNN.s4 200
9 nholikenhe.s1 200
10 Sportbook2vn.s1 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 PTNN.s4 200
2 ミ★ʂทℴώκ¡ทջ★彡.s4 200
3 KýSinhTrùngXb.s1 200
4 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
5 Phất.s2 200
6 MãiVẫnNghèo.s1 200
7 HotelDelLuna2.s3 200
8 Arthur.s1 200
9 Panda.s4 200
10 TaxiDriver2.s3 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KýSinhTrùngXb.s1 200
2 Minkzumi.s1 200
3 Phất.s2 200
4 Sportbook2vn.s1 200
5 ᴠᵒˡᵗᵉˣ⚡.s1 200
6 DeathlyHallows.s1 200
7 MãiVẫnNghèo.s1 200
8 Arthur.s1 200
9 Zin_Zin.s1 200
10 PTNN.s4 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 MừngEmTrởvVề.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ThánhPhétUsopp.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MừngEmTrởvVề.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ThánhPhétUsopp.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 BạiHoạiSanji.s9 200
6 NH79.s6 199
7 MáyDậpRoBin.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MừngEmTrởvVề.s8 200
2 manhli.s6 200
3 MáyDậpRoBin.s9 200
4 NH79.s6 199
5 ThánhPhétUsopp.s9 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 MừngEmTrởvVề.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ThánhPhétUsopp.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MừngEmTrởvVề.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ThánhPhétUsopp.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 BạiHoạiSanji.s9 200
6 NH79.s6 199
7 MáyDậpRoBin.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MừngEmTrởvVề.s8 200
2 manhli.s6 200
3 MáyDậpRoBin.s9 200
4 NH79.s6 199
5 ThánhPhétUsopp.s9 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 MừngEmTrởvVề.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ThánhPhétUsopp.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MừngEmTrởvVề.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ThánhPhétUsopp.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 BạiHoạiSanji.s9 200
6 NH79.s6 199
7 MáyDậpRoBin.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MừngEmTrởvVề.s8 200
2 manhli.s6 200
3 MáyDậpRoBin.s9 200
4 NH79.s6 199
5 ThánhPhétUsopp.s9 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Embaophe.s8 200
2 MừngEmTrởvVề.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 manhli.s6 200
6 Koten.s9 200
7 ThánhPhétUsopp.s9 200
8 MáyDậpRoBin.s9 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 NH79.s6 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MừngEmTrởvVề.s8 200
2 manhli.s6 200
3 ThánhPhétUsopp.s9 200
4 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
5 BạiHoạiSanji.s9 200
6 NH79.s6 199
7 MáyDậpRoBin.s9 200
8 Koten.s9 200
9 Embaophe.s8 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MừngEmTrởvVề.s8 200
2 manhli.s6 200
3 MáyDậpRoBin.s9 200
4 NH79.s6 199
5 ThánhPhétUsopp.s9 200
6 ๛ɦàղ_ლặℭ_ζửツ.s7 200
7 Koten.s9 200
8 Embaophe.s8 200
9 BạiHoạiSanji.s9 200
10 ÉtsOsÉt.s7 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 EngLEN.s10 200
10 AVI.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 EngLEN.s10 200
10 AVI.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 EngLEN.s10 200
10 AVI.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 EngLEN.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
9 MongoBD.s12 200
10 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
2 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
3 Buggy.s13 200
4 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
5 MongoBD.s12 200
6 UBND_huyện.s10 200
7 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
8 ŚĨêÚŃĤâŃŚấMŚéŤ.s13 200
9 EngLEN.s10 200
10 AVI.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜTráiღTênღLửa.s10 200
2 ๖ۣۜLadyღMây.s10 200
3 єяzαѕ¢αяℓєт.s10 200
4 MongoBD.s12 200
5 Nemo.s13 200
6 AVI.s13 200
7 UBND_huyện.s10 200
8 Buggy.s13 200
9 Kun.s10 177
10 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 MãiVẫnNghèo.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
5 ๖ۣۜNPH.s17 200
6 Glitch.s15 200
7 MãiVẫnNghèo.s14 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 MãiVẫnNghèo.s14 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 MãiVẫnNghèo.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
5 ๖ۣۜNPH.s17 200
6 Glitch.s15 200
7 MãiVẫnNghèo.s14 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 MãiVẫnNghèo.s14 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 MãiVẫnNghèo.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
5 ๖ۣۜNPH.s17 200
6 Glitch.s15 200
7 MãiVẫnNghèo.s14 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 MãiVẫnNghèo.s14 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
3 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 Origin.s15 200
7 tenis.s14 200
8 Dquan.s14 200
9 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
10 MãiVẫnNghèo.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
3 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
4 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
5 ๖ۣۜNPH.s17 200
6 Glitch.s15 200
7 MãiVẫnNghèo.s14 200
8 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
9 tenis.s14 200
10 Roy.s14 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Origin.s15 200
2 ✞ঔৣ۝Bảo۝ঔৣ✞.s14 200
3 ❤️❤Bình❦Tèo❤❤️.s15 197
4 ๖ۣۜBadGuy.s17 200
5 ︵✰Sâυ͜✿҈.s17 200
6 MãiVẫnNghèo.s14 200
7 Roy.s14 200
8 ๖ۣۜNPH.s17 200
9 tenis.s14 200
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Mino.s18 200
2 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 Sabo.s20 200
6 akira.s21 200
7 Đấmvỡmồmnó.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 Đấmvỡmồmnó.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 Mino.s18 200
5 akira.s21 200
6 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
7 Sabo.s20 200
8 OffGame10năm.s20 200
9 jigo.s18 200
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 akira.s21 200
2 Mino.s18 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
5 Đấmvỡmồmnó.s19 200
6 Sabo.s20 200
7 HóngDrama.s21 200
8 ღкค๓เรคt๏☆คץคкค.s21 188
9 Cerberus.s19 199
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Mino.s18 200
2 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 Sabo.s20 200
6 akira.s21 200
7 Đấmvỡmồmnó.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 Đấmvỡmồmnó.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 Mino.s18 200
5 akira.s21 200
6 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
7 Sabo.s20 200
8 OffGame10năm.s20 200
9 jigo.s18 200
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 akira.s21 200
2 Mino.s18 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
5 Đấmvỡmồmnó.s19 200
6 Sabo.s20 200
7 HóngDrama.s21 200
8 ღкค๓เรคt๏☆คץคкค.s21 188
9 Cerberus.s19 199
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Mino.s18 200
2 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 Sabo.s20 200
6 akira.s21 200
7 Đấmvỡmồmnó.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 Đấmvỡmồmnó.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 Mino.s18 200
5 akira.s21 200
6 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
7 Sabo.s20 200
8 OffGame10năm.s20 200
9 jigo.s18 200
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 akira.s21 200
2 Mino.s18 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
5 Đấmvỡmồmnó.s19 200
6 Sabo.s20 200
7 HóngDrama.s21 200
8 ღкค๓เรคt๏☆คץคкค.s21 188
9 Cerberus.s19 199
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Mino.s18 200
2 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 OffGame10năm.s20 200
5 Sabo.s20 200
6 akira.s21 200
7 Đấmvỡmồmnó.s19 200
8 FrankGallagher.s21 200
9 InMyRemains.s20 200
10 Offgame20nam.s18 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
2 Đấmvỡmồmnó.s19 200
3 FrankGallagher.s21 200
4 Mino.s18 200
5 akira.s21 200
6 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
7 Sabo.s20 200
8 OffGame10năm.s20 200
9 jigo.s18 200
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 akira.s21 200
2 Mino.s18 200
3 ♫︵₷ilεnէ….s21 200
4 Ɠʂ★Invisible➻❥︵.s21 200
5 Đấmvỡmồmnó.s19 200
6 Sabo.s20 200
7 HóngDrama.s21 200
8 ღкค๓เรคt๏☆คץคкค.s21 188
9 Cerberus.s19 199
10 Kino.s21 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 亗PhongTônGiả.s22 200
2 Kaidou丶.s23 200
3 Bánacc.s22 200
4 GL•Pandora.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 GL•Mrc.s22 200
7 MeoMeoOnFire.s25 200
8 _Ming_.s25 200
9 ACheww.s25 200
10 DuKíchĐôngLào.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou丶.s23 200
2 GL•Mrc.s22 200
3 HSenpai.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 _Ming_.s25 200
6 亗PhongTônGiả.s22 200
7 GL•Pandora.s22 200
8 DuKíchĐôngLào.s25 200
9 ACheww.s25 200
10 MeoMeoOnFire.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou丶.s23 200
2 Bánacc.s22 200
3 亗PhongTônGiả.s22 200
4 _Ming_.s25 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 DuKíchĐôngLào.s25 200
7 GL•Mrc.s22 200
8 GL•Pandora.s22 200
9 ACheww.s25 200
10 MeoMeoOnFire.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 亗PhongTônGiả.s22 200
2 Kaidou丶.s23 200
3 Bánacc.s22 200
4 GL•Pandora.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 GL•Mrc.s22 200
7 MeoMeoOnFire.s25 200
8 _Ming_.s25 200
9 ACheww.s25 200
10 DuKíchĐôngLào.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou丶.s23 200
2 GL•Mrc.s22 200
3 HSenpai.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 _Ming_.s25 200
6 亗PhongTônGiả.s22 200
7 GL•Pandora.s22 200
8 DuKíchĐôngLào.s25 200
9 ACheww.s25 200
10 MeoMeoOnFire.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou丶.s23 200
2 Bánacc.s22 200
3 亗PhongTônGiả.s22 200
4 _Ming_.s25 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 DuKíchĐôngLào.s25 200
7 GL•Mrc.s22 200
8 GL•Pandora.s22 200
9 ACheww.s25 200
10 MeoMeoOnFire.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 亗PhongTônGiả.s22 200
2 Kaidou丶.s23 200
3 Bánacc.s22 200
4 GL•Pandora.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 GL•Mrc.s22 200
7 MeoMeoOnFire.s25 200
8 _Ming_.s25 200
9 ACheww.s25 200
10 DuKíchĐôngLào.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou丶.s23 200
2 GL•Mrc.s22 200
3 HSenpai.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 _Ming_.s25 200
6 亗PhongTônGiả.s22 200
7 GL•Pandora.s22 200
8 DuKíchĐôngLào.s25 200
9 ACheww.s25 200
10 MeoMeoOnFire.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou丶.s23 200
2 Bánacc.s22 200
3 亗PhongTônGiả.s22 200
4 _Ming_.s25 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 DuKíchĐôngLào.s25 200
7 GL•Mrc.s22 200
8 GL•Pandora.s22 200
9 ACheww.s25 200
10 MeoMeoOnFire.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 亗PhongTônGiả.s22 200
2 Kaidou丶.s23 200
3 Bánacc.s22 200
4 GL•Pandora.s22 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 GL•Mrc.s22 200
7 MeoMeoOnFire.s25 200
8 _Ming_.s25 200
9 ACheww.s25 200
10 DuKíchĐôngLào.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou丶.s23 200
2 GL•Mrc.s22 200
3 HSenpai.s22 200
4 GL•Jupiter.s24 200
5 _Ming_.s25 200
6 亗PhongTônGiả.s22 200
7 GL•Pandora.s22 200
8 DuKíchĐôngLào.s25 200
9 ACheww.s25 200
10 MeoMeoOnFire.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kaidou丶.s23 200
2 Bánacc.s22 200
3 亗PhongTônGiả.s22 200
4 _Ming_.s25 200
5 GL•Jupiter.s24 200
6 DuKíchĐôngLào.s25 200
7 GL•Mrc.s22 200
8 GL•Pandora.s22 200
9 ACheww.s25 200
10 MeoMeoOnFire.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
5 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ♥Grey♥.s26 200
3 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
4 KaiDo.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
5 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ♥Grey♥.s26 200
3 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
4 KaiDo.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
5 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ♥Grey♥.s26 200
3 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
4 KaiDo.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
3 anbatocom.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
8 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ♥Thena♥.s26 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 200
2 DieyDiey.s28 200
3 KaiDo.s29 200
4 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
5 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
6 VtYuGi.s29 200
7 ♥Thena♥.s26 200
8 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
9 ♥Grey♥.s26 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DieyDiey.s28 200
2 ♥Grey♥.s26 200
3 ☯hàn✿tüÿệt☂.s29 200
4 KaiDo.s29 200
5 ❤ChikatoJolty❤️.s26 200
6 VtYuGi.s29 200
7 anbatocom.s29 200
8 ♥Thena♥.s26 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 200
10 ๖ۣۣۜNguyễn๖ۜĐô.s29 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 NhanDuy1.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 NhanDuy14.s33 200
6 NhanDuy13.s33 200
7 NhanDuy15.s33 200
8 NhanDuy2.s33 200
9 NhanDuy3.s33 200
10 Hime_Hinghoi.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 NhanDuy13.s33 200
3 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
4 NhanDuy3.s33 200
5 NhanDuy2.s33 200
6 NhanDuy15.s33 200
7 NhanDuy1.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9 NhanDuy14.s33 200
10 đạtsắpoffgame.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nừng✦Nững.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 ๖Taro✿.s32 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 NhanDuy3.s33 200
6 NhanDuy1.s33 200
7 Mads♪Mikkelsen.s32 200
8 NhanDuy15.s33 200
9 NhanDuy2.s33 200
10 NhanDuy14.s33 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 NhanDuy1.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 NhanDuy14.s33 200
6 NhanDuy13.s33 200
7 NhanDuy15.s33 200
8 NhanDuy2.s33 200
9 NhanDuy3.s33 200
10 Hime_Hinghoi.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 NhanDuy13.s33 200
3 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
4 NhanDuy3.s33 200
5 NhanDuy2.s33 200
6 NhanDuy15.s33 200
7 NhanDuy1.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9 NhanDuy14.s33 200
10 đạtsắpoffgame.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nừng✦Nững.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 ๖Taro✿.s32 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 NhanDuy3.s33 200
6 NhanDuy1.s33 200
7 Mads♪Mikkelsen.s32 200
8 NhanDuy15.s33 200
9 NhanDuy2.s33 200
10 NhanDuy14.s33 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 NhanDuy1.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 NhanDuy14.s33 200
6 NhanDuy13.s33 200
7 NhanDuy15.s33 200
8 NhanDuy2.s33 200
9 NhanDuy3.s33 200
10 Hime_Hinghoi.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 NhanDuy13.s33 200
3 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
4 NhanDuy3.s33 200
5 NhanDuy2.s33 200
6 NhanDuy15.s33 200
7 NhanDuy1.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9 NhanDuy14.s33 200
10 đạtsắpoffgame.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nừng✦Nững.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 ๖Taro✿.s32 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 NhanDuy3.s33 200
6 NhanDuy1.s33 200
7 Mads♪Mikkelsen.s32 200
8 NhanDuy15.s33 200
9 NhanDuy2.s33 200
10 NhanDuy14.s33 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
2 ๖Taro✿.s32 200
3 NhanDuy1.s33 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 NhanDuy14.s33 200
6 NhanDuy13.s33 200
7 NhanDuy15.s33 200
8 NhanDuy2.s33 200
9 NhanDuy3.s33 200
10 Hime_Hinghoi.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖Taro✿.s32 200
2 NhanDuy13.s33 200
3 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
4 NhanDuy3.s33 200
5 NhanDuy2.s33 200
6 NhanDuy15.s33 200
7 NhanDuy1.s33 200
8 NhanDuy4.s33 200
9 NhanDuy14.s33 200
10 đạtsắpoffgame.s30 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nừng✦Nững.s32 200
2 ๖ßabყ☠₦✪️r¡α⚔.s32 200
3 ๖Taro✿.s32 200
4 ᴾᴿᴼシoʙιтo✿.s32 200
5 NhanDuy3.s33 200
6 NhanDuy1.s33 200
7 Mads♪Mikkelsen.s32 200
8 NhanDuy15.s33 200
9 NhanDuy2.s33 200
10 NhanDuy14.s33 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Free๖ChờGameSập.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Free๖ChờGameSập.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 S1.s37 200
6 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 S1.s37 200
3 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 188
4 maeve.s37 200
5 Bentaros.s34 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 181
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Free๖ChờGameSập.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Free๖ChờGameSập.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 S1.s37 200
6 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 S1.s37 200
3 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 188
4 maeve.s37 200
5 Bentaros.s34 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 181
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Free๖ChờGameSập.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Free๖ChờGameSập.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 S1.s37 200
6 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 S1.s37 200
3 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 188
4 maeve.s37 200
5 Bentaros.s34 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 181
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Free๖ChờGameSập.s35 200
2 S1.s37 200
3 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
4 DanhHN.s36 200
5 ๖GipsyDanger☆.s36 200
6 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
7 maeve.s37 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 Bentaros.s34 200
10 K29.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Free๖ChờGameSập.s35 200
2 ๖GipsyDanger☆.s36 200
3 DanhHN.s36 200
4 ỚOÕỘỜÕỒỌÔÕÓ9ÕÕÕ.s35 200
5 S1.s37 200
6 HAHAHAHAHAHAHA.s35 200
7 Bentaros.s34 200
8 RaigenShodun.s37 200
9 maeve.s37 200
10 Yujiro_Hanma.s37 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆.s36 200
2 S1.s37 200
3 ꧁༺ʈɧắɳɡ༻꧂.s35 188
4 maeve.s37 200
5 Bentaros.s34 200
6 DanhHN.s36 200
7 Yujiro_Hanma.s37 194
8 minkid.s36 181
9 K29.s37 200
10 RaigenShodun.s37 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 GL•HUMAN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 Tiny.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 MrDark.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 Oops♦My♦Fault.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 GL•HUMAN.s39 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ꧁༺Fonollosa꧁༺.s38 200
4 Tiny.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 Catbun.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 MrDark.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Tiny.s38 200
2 GL•HUMAN.s39 200
3 mktinhlinhlagi.s39 200
4 MrDark.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 Catbun.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ÐặcČầu.s41 200
9 ꧁༺Fonollosa꧁༺.s38 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 GL•HUMAN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 Tiny.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 MrDark.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 Oops♦My♦Fault.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 GL•HUMAN.s39 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ꧁༺Fonollosa꧁༺.s38 200
4 Tiny.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 Catbun.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 MrDark.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Tiny.s38 200
2 GL•HUMAN.s39 200
3 mktinhlinhlagi.s39 200
4 MrDark.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 Catbun.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ÐặcČầu.s41 200
9 ꧁༺Fonollosa꧁༺.s38 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 GL•HUMAN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 Tiny.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 MrDark.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 Oops♦My♦Fault.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 GL•HUMAN.s39 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ꧁༺Fonollosa꧁༺.s38 200
4 Tiny.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 Catbun.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 MrDark.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Tiny.s38 200
2 GL•HUMAN.s39 200
3 mktinhlinhlagi.s39 200
4 MrDark.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 Catbun.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ÐặcČầu.s41 200
9 ꧁༺Fonollosa꧁༺.s38 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Otan.s38 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
4 GL•HUMAN.s39 200
5 Noru.s41 200
6 Tiny.s38 200
7 YUREI.s41 200
8 MrDark.s38 200
9 ❤Corgi❤.s38 200
10 Oops♦My♦Fault.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 GL•HUMAN.s39 200
2 mktinhlinhlagi.s39 200
3 ꧁༺Fonollosa꧁༺.s38 200
4 Tiny.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 Catbun.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ★Swing★.s38 200
9 ÐặcČầu.s41 200
10 MrDark.s38 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Tiny.s38 200
2 GL•HUMAN.s39 200
3 mktinhlinhlagi.s39 200
4 MrDark.s38 200
5 ‿✿ϑâท♥αทɦ︵.s38 200
6 Catbun.s38 200
7 Otan.s38 200
8 ÐặcČầu.s41 200
9 ꧁༺Fonollosa꧁༺.s38 200
10 Noru.s41 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 GwenGwenGwenGwe.s42 200
3 ThỏPhêCỏ.s45 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ChymMup.s42 200
9 lord.s43 191
10 BLACK.s45 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 Yuki.s44 200
3 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 nuraryhion.s45 200
6 Crookshanks.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 GwenGwenGwenGwe.s42 200
3 ThỏPhêCỏ.s45 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ChymMup.s42 200
9 lord.s43 191
10 BLACK.s45 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 Yuki.s44 200
3 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 nuraryhion.s45 200
6 Crookshanks.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 GwenGwenGwenGwe.s42 200
3 ThỏPhêCỏ.s45 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ChymMup.s42 200
9 lord.s43 191
10 BLACK.s45 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 Yuki.s44 200
3 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 nuraryhion.s45 200
6 Crookshanks.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 Jenny.s42 200
3 GwenGwenGwenGwe.s42 200
4 ThíchĐùiTo.s42 200
5 ChymMup.s42 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Yuki.s44 200
8 nuraryhion.s45 200
9 Crookshanks.s44 200
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 GwenGwenGwenGwe.s42 200
3 ThỏPhêCỏ.s45 200
4 nuraryhion.s45 200
5 quoc123.s45 200
6 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ChymMup.s42 200
9 lord.s43 191
10 BLACK.s45 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ミ★հҽìʂҽղҍҽɾℊ★彡.s45 200
2 Yuki.s44 200
3 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ.s44 200
4 GwenGwenGwenGwe.s42 200
5 nuraryhion.s45 200
6 Crookshanks.s44 200
7 Jenny.s42 200
8 ThíchĐùiTo.s42 200
9 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη.s44 182
10 ThỏPhêCỏ.s45 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 Lastleaf.s49 200
4 29_5_2021.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Huân_Nhi.s46 195
9 Chad.s49 194
10 Tiểu_Bàn_Tử.s46 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 29_5_2021.s46 200
3 Lastleaf.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 BánACC50K.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 PK_AT.s47 191
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 29_5_2021.s46 200
3 Lastleaf.s49 200
4 ruakame.s48 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 PK_AT.s47 191
7 Chad.s49 194
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 Lastleaf.s49 200
4 29_5_2021.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Huân_Nhi.s46 195
9 Chad.s49 194
10 Tiểu_Bàn_Tử.s46 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 29_5_2021.s46 200
3 Lastleaf.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 BánACC50K.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 PK_AT.s47 191
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 29_5_2021.s46 200
3 Lastleaf.s49 200
4 ruakame.s48 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 PK_AT.s47 191
7 Chad.s49 194
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 Lastleaf.s49 200
4 29_5_2021.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Huân_Nhi.s46 195
9 Chad.s49 194
10 Tiểu_Bàn_Tử.s46 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 29_5_2021.s46 200
3 Lastleaf.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 BánACC50K.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 PK_AT.s47 191
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 29_5_2021.s46 200
3 Lastleaf.s49 200
4 ruakame.s48 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 PK_AT.s47 191
7 Chad.s49 194
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 BánACC50K.s48 200
3 Lastleaf.s49 200
4 29_5_2021.s46 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 ruakame.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 Huân_Nhi.s46 195
9 Chad.s49 194
10 Tiểu_Bàn_Tử.s46 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 29_5_2021.s46 200
3 Lastleaf.s49 200
4 Ma◦Xyanua.s47 200
5 ruakame.s48 200
6 BánACC50K.s48 200
7 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
8 PK_AT.s47 191
9 Madara_Uchiha.s47 189
10 boi.s47 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 20_6_2021.s49 200
2 29_5_2021.s46 200
3 Lastleaf.s49 200
4 ruakame.s48 200
5 Ma◦Xyanua.s47 200
6 PK_AT.s47 191
7 Chad.s49 194
8 ☃️�༺❄️URAEL❄️༻.s48 200
9 Huân_Nhi.s46 195
10 BánACC50K.s48 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HànMộcHy.s51 200
2 MissBJ.s50 200
3 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
4 zz.s53 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 Baby5.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Masew.s52 197
9 Raian.s53 200
10 Saitama.s50 198
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 Baby5.s51 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 MyXinWantedẠ.s53 200
6 Mavis.s50 191
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HànMộcHy.s51 200
2 MissBJ.s50 200
3 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
4 zz.s53 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 Baby5.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Masew.s52 197
9 Raian.s53 200
10 Saitama.s50 198
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 Baby5.s51 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 MyXinWantedẠ.s53 200
6 Mavis.s50 191
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HànMộcHy.s51 200
2 MissBJ.s50 200
3 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
4 zz.s53 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 Baby5.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Masew.s52 197
9 Raian.s53 200
10 Saitama.s50 198
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 Baby5.s51 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 MyXinWantedẠ.s53 200
6 Mavis.s50 191
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 zz.s53 200
7 Raian.s53 200
8 MyXinWantedẠ.s53 200
9 Cosmo.s53 200
10 Baby5.s51 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HànMộcHy.s51 200
2 MissBJ.s50 200
3 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
4 zz.s53 200
5 ❄мσикєу♕∂♕ℓυƒƒу.s51 200
6 Baby5.s51 200
7 MyXinWantedẠ.s53 200
8 Masew.s52 197
9 Raian.s53 200
10 Saitama.s50 198
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ẩnтнâncнιтнυật.s53 200
2 MissBJ.s50 200
3 Baby5.s51 200
4 HànMộcHy.s51 200
5 MyXinWantedẠ.s53 200
6 Mavis.s50 191
7 ✪Ⱳarþorn2.s53 200
8 Raian.s53 200
9 Đậuđỏ.s53 197
10 zz.s53 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 JohnNathan.s54 200
8 BeoDamDang.s55 200
9 Dominic.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 HoaRơiCửaPhật.s57 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
6 BeoDamDang.s55 200
7 Dominic.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 ღYua•Mikami❤.s55 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 BeoDamDang.s55 200
3 Dominic.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 HoaRơiCửaPhật.s57 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 Min.s56 200
9 JohnNathan.s54 200
10 Henry.s54 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 JohnNathan.s54 200
8 BeoDamDang.s55 200
9 Dominic.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 HoaRơiCửaPhật.s57 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
6 BeoDamDang.s55 200
7 Dominic.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 ღYua•Mikami❤.s55 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 BeoDamDang.s55 200
3 Dominic.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 HoaRơiCửaPhật.s57 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 Min.s56 200
9 JohnNathan.s54 200
10 Henry.s54 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 JohnNathan.s54 200
8 BeoDamDang.s55 200
9 Dominic.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 HoaRơiCửaPhật.s57 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
6 BeoDamDang.s55 200
7 Dominic.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 ღYua•Mikami❤.s55 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 BeoDamDang.s55 200
3 Dominic.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 HoaRơiCửaPhật.s57 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 Min.s56 200
9 JohnNathan.s54 200
10 Henry.s54 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 Andrew.s54 200
3 Cloud.s56 200
4 Min.s56 200
5 XuânThiện.s56 200
6 HoàiMin_TríBộp.s55 200
7 JohnNathan.s54 200
8 BeoDamDang.s55 200
9 Dominic.s54 200
10 Gojo.s54 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min.s56 200
2 HoaRơiCửaPhật.s57 200
3 XuânThiện.s56 200
4 Cloud.s56 200
5 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
6 BeoDamDang.s55 200
7 Dominic.s54 200
8 HuyếtKiếm.s55 200
9 HoàiMin_TríBộp.s55 200
10 ღYua•Mikami❤.s55 199
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bค๔✿B๏ץ.s55 200
2 BeoDamDang.s55 200
3 Dominic.s54 200
4 XuânThiện.s56 200
5 HoaRơiCửaPhật.s57 200
6 Cloud.s56 200
7 HoàiMin_TríBộp.s55 200
8 Min.s56 200
9 JohnNathan.s54 200
10 Henry.s54 190
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TueMinhGruu.s59 200
2 thichgaidep.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 CacaCam.s61 200
7 Nở.s60 200
8 MãiKhôngGiàu.s59 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 MãiKhôngGiàu.s59 200
3 Sugar.s60 200
4 thichgaidep.s59 200
5 Salt.s60 200
6 SugarTank.s59 200
7 Nở.s60 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 VuiChơiRaSảnFẩm.s61 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thichgaidep.s59 200
2 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
3 CacaCam.s61 200
4 TueMinhGruu.s59 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 MãiKhôngGiàu.s59 200
8 ๖Saitama๖.s61 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TueMinhGruu.s59 200
2 thichgaidep.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 CacaCam.s61 200
7 Nở.s60 200
8 MãiKhôngGiàu.s59 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 MãiKhôngGiàu.s59 200
3 Sugar.s60 200
4 thichgaidep.s59 200
5 Salt.s60 200
6 SugarTank.s59 200
7 Nở.s60 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 VuiChơiRaSảnFẩm.s61 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thichgaidep.s59 200
2 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
3 CacaCam.s61 200
4 TueMinhGruu.s59 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 MãiKhôngGiàu.s59 200
8 ๖Saitama๖.s61 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TueMinhGruu.s59 200
2 thichgaidep.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 CacaCam.s61 200
7 Nở.s60 200
8 MãiKhôngGiàu.s59 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 MãiKhôngGiàu.s59 200
3 Sugar.s60 200
4 thichgaidep.s59 200
5 Salt.s60 200
6 SugarTank.s59 200
7 Nở.s60 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 VuiChơiRaSảnFẩm.s61 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thichgaidep.s59 200
2 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
3 CacaCam.s61 200
4 TueMinhGruu.s59 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 MãiKhôngGiàu.s59 200
8 ๖Saitama๖.s61 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TueMinhGruu.s59 200
2 thichgaidep.s59 200
3 NghỉGame.s61 200
4 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
5 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
6 CacaCam.s61 200
7 Nở.s60 200
8 MãiKhôngGiàu.s59 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⓈⒶⓃⒹⓎ.s60 200
2 MãiKhôngGiàu.s59 200
3 Sugar.s60 200
4 thichgaidep.s59 200
5 Salt.s60 200
6 SugarTank.s59 200
7 Nở.s60 200
8 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
9 VuiChơiRaSảnFẩm.s61 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 thichgaidep.s59 200
2 ♡๖ۣۜɧόàήɠτử♡๖ۣۜ.s58 200
3 CacaCam.s61 200
4 TueMinhGruu.s59 200
5 Nở.s60 200
6 ꧁๖Cyrusღ™.s58 200
7 MãiKhôngGiàu.s59 200
8 ๖Saitama๖.s61 200
9 Offgameroi✌️✌️✌.s58 200
10 Gild·Tesoro.s58 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 Sesshōmaru.s64 200
10 Khôngđượccaynha.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Khôngđượccaynha.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 Sesshōmaru.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 196
8 CơBảnLàNON.s63 180
9 Haki.s65 200
10 Waits.s62 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Sesshōmaru.s64 200
3 Khôngđượccaynha.s63 200
4 ☪ɦℯℛℛƴ 200
5 ThienLang.s63 200
6 s39.s64 191
7 Haki.s65 200
8 hhg.s64 200
9 CơBảnLàNON.s63 180
10 Waits.s62 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 Sesshōmaru.s64 200
10 Khôngđượccaynha.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Khôngđượccaynha.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 Sesshōmaru.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 196
8 CơBảnLàNON.s63 180
9 Haki.s65 200
10 Waits.s62 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Sesshōmaru.s64 200
3 Khôngđượccaynha.s63 200
4 ☪ɦℯℛℛƴ 200
5 ThienLang.s63 200
6 s39.s64 191
7 Haki.s65 200
8 hhg.s64 200
9 CơBảnLàNON.s63 180
10 Waits.s62 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 Sesshōmaru.s64 200
10 Khôngđượccaynha.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Khôngđượccaynha.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 Sesshōmaru.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 196
8 CơBảnLàNON.s63 180
9 Haki.s65 200
10 Waits.s62 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Sesshōmaru.s64 200
3 Khôngđượccaynha.s63 200
4 ☪ɦℯℛℛƴ 200
5 ThienLang.s63 200
6 s39.s64 191
7 Haki.s65 200
8 hhg.s64 200
9 CơBảnLàNON.s63 180
10 Waits.s62 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Waits.s62 200
3 Rory.s62 200
4 tlp_not_tip_ok.s64 200
5 ThienLang.s63 200
6 Haki.s65 200
7 ☪ɦℯℛℛƴ 200
8 hhg.s64 200
9 Sesshōmaru.s64 200
10 Khôngđượccaynha.s63 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Khôngđượccaynha.s63 200
3 ThienLang.s63 200
4 Sesshōmaru.s64 200
5 ☪ɦℯℛℛƴ 200
6 tlp_not_tip_ok.s64 200
7 Venus☀Ổn๖Lần☀.s63 196
8 CơBảnLàNON.s63 180
9 Haki.s65 200
10 Waits.s62 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⚔Jack⚔.s63 200
2 Sesshōmaru.s64 200
3 Khôngđượccaynha.s63 200
4 ☪ɦℯℛℛƴ 200
5 ThienLang.s63 200
6 s39.s64 191
7 Haki.s65 200
8 hhg.s64 200
9 CơBảnLàNON.s63 180
10 Waits.s62 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HebeTineHebeTim.s67 200
2 Nield.s69 200
3 VUA_koi.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 199
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 193
9 VôTình.s66 192
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 VUA_koi.s66 200
2 HebeTineHebeTim.s67 200
3 Nield.s69 200
4 LeeGinG.s69 190
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 DiệpLôi.s68 200
8 Kido.s67 199
9 Deez.s67 189
10 PickPhuong.s69 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HebeTineHebeTim.s67 200
2 Nield.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 VUA_koi.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 199
7 Something.s66 200
8 yamatooo.s67 179
9 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 193
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HebeTineHebeTim.s67 200
2 Nield.s69 200
3 VUA_koi.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 199
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 193
9 VôTình.s66 192
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 VUA_koi.s66 200
2 HebeTineHebeTim.s67 200
3 Nield.s69 200
4 LeeGinG.s69 190
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 DiệpLôi.s68 200
8 Kido.s67 199
9 Deez.s67 189
10 PickPhuong.s69 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HebeTineHebeTim.s67 200
2 Nield.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 VUA_koi.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 199
7 Something.s66 200
8 yamatooo.s67 179
9 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 193
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HebeTineHebeTim.s67 200
2 Nield.s69 200
3 VUA_koi.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 199
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 193
9 VôTình.s66 192
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 VUA_koi.s66 200
2 HebeTineHebeTim.s67 200
3 Nield.s69 200
4 LeeGinG.s69 190
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 DiệpLôi.s68 200
8 Kido.s67 199
9 Deez.s67 189
10 PickPhuong.s69 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HebeTineHebeTim.s67 200
2 Nield.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 VUA_koi.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 199
7 Something.s66 200
8 yamatooo.s67 179
9 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 193
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HebeTineHebeTim.s67 200
2 Nield.s69 200
3 VUA_koi.s66 200
4 Something.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 PickPhuong.s69 200
7 Kido.s67 199
8 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 193
9 VôTình.s66 192
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 VUA_koi.s66 200
2 HebeTineHebeTim.s67 200
3 Nield.s69 200
4 LeeGinG.s69 190
5 Something.s66 200
6 VôTình.s66 192
7 DiệpLôi.s68 200
8 Kido.s67 199
9 Deez.s67 189
10 PickPhuong.s69 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HebeTineHebeTim.s67 200
2 Nield.s69 200
3 PickPhuong.s69 200
4 VUA_koi.s66 200
5 DiệpLôi.s68 200
6 Kido.s67 199
7 Something.s66 200
8 yamatooo.s67 179
9 ℳ๓๓๓ConnieB๓๓๓.s67 193
10 Matplotlib.s68 191
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 DreamÇatcher.s73 200
4 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Hluan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 190
8 OPAnhdz.s72 189
9 Луан.s72 189
10 TNB.s71 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 DreamÇatcher.s73 200
5 阮玉•Hluan.s73 200
6 Bé Lu.s71 200
7 TNB.s71 189
8 Луан.s72 189
9 ♔LA•원.s73 190
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
2 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
3 DreamÇatcher.s73 200
4 Bé Lu.s71 200
5 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
6 TNB.s71 189
7 ◝乂LA•Thạch.s70 188
8 kuromarimo.s71 188
9 ♔LA•원.s73 190
10 Boa•Hancock.s71 180
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 DreamÇatcher.s73 200
4 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Hluan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 190
8 OPAnhdz.s72 189
9 Луан.s72 189
10 TNB.s71 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 DreamÇatcher.s73 200
5 阮玉•Hluan.s73 200
6 Bé Lu.s71 200
7 TNB.s71 189
8 Луан.s72 189
9 ♔LA•원.s73 190
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
2 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
3 DreamÇatcher.s73 200
4 Bé Lu.s71 200
5 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
6 TNB.s71 189
7 ◝乂LA•Thạch.s70 188
8 kuromarimo.s71 188
9 ♔LA•원.s73 190
10 Boa•Hancock.s71 180
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 DreamÇatcher.s73 200
4 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Hluan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 190
8 OPAnhdz.s72 189
9 Луан.s72 189
10 TNB.s71 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 DreamÇatcher.s73 200
5 阮玉•Hluan.s73 200
6 Bé Lu.s71 200
7 TNB.s71 189
8 Луан.s72 189
9 ♔LA•원.s73 190
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
2 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
3 DreamÇatcher.s73 200
4 Bé Lu.s71 200
5 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
6 TNB.s71 189
7 ◝乂LA•Thạch.s70 188
8 kuromarimo.s71 188
9 ♔LA•원.s73 190
10 Boa•Hancock.s71 180
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
3 DreamÇatcher.s73 200
4 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
5 Bé Lu.s71 200
6 阮玉•Hluan.s73 200
7 ♔LA•원.s73 190
8 OPAnhdz.s72 189
9 Луан.s72 189
10 TNB.s71 189
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
2 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
3 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
4 DreamÇatcher.s73 200
5 阮玉•Hluan.s73 200
6 Bé Lu.s71 200
7 TNB.s71 189
8 Луан.s72 189
9 ♔LA•원.s73 190
10 kuromarimo.s71 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ࿐ɢấυ♪мậρ࿐.s70 200
2 ☠ηɠμγệτ☯Ảηɧ☠.s71 200
3 DreamÇatcher.s73 200
4 Bé Lu.s71 200
5 A̶u̶g̶u̶s̶t̶ ¹².s73 200
6 TNB.s71 189
7 ◝乂LA•Thạch.s70 188
8 kuromarimo.s71 188
9 ♔LA•원.s73 190
10 Boa•Hancock.s71 180
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ☠Z͙E͙R͙O͙♚.s74 200
3 Money_D_Luffy.s74 200
4 ConCiuXinhXắn.s76 200
5 ALS.s77 200
6 ThuaThìThôi.s77 200
7 Thỏ.s77 200
8 Sói.s77 200
9 AccĐượcCho.s77 200
10 Spice04713.s77 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThuaThìThôi.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
3 AccĐượcCho.s77 200
4 Sói.s77 200
5 Thỏ.s77 200
6 JunVũ.s76 198
7 ConCiuXinhXắn.s76 200
8 Spice04713.s77 200
9 CrushCóNy.s74 200
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 Thỏ.s77 200
3 ThuaThìThôi.s77 200
4 Sói.s77 200
5 CrushCóNy.s74 200
6 AccĐượcCho.s77 200
7 ALS.s77 200
8 Spice04713.s77 200
9 JunVũ.s76 198
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ☠Z͙E͙R͙O͙♚.s74 200
3 Money_D_Luffy.s74 200
4 ConCiuXinhXắn.s76 200
5 ALS.s77 200
6 ThuaThìThôi.s77 200
7 Thỏ.s77 200
8 Sói.s77 200
9 AccĐượcCho.s77 200
10 Spice04713.s77 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThuaThìThôi.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
3 AccĐượcCho.s77 200
4 Sói.s77 200
5 Thỏ.s77 200
6 JunVũ.s76 198
7 ConCiuXinhXắn.s76 200
8 Spice04713.s77 200
9 CrushCóNy.s74 200
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 Thỏ.s77 200
3 ThuaThìThôi.s77 200
4 Sói.s77 200
5 CrushCóNy.s74 200
6 AccĐượcCho.s77 200
7 ALS.s77 200
8 Spice04713.s77 200
9 JunVũ.s76 198
10 Money_D_Luffy.s74 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200
2 ☠Z͙E͙R͙O͙♚.s74 200
3 Money_D_Luffy.s74 200
4 ConCiuXinhXắn.s76 200
5 ALS.s77 200
6 ThuaThìThôi.s77 200
7 Thỏ.s77 200
8 Sói.s77 200
9 AccĐượcCho.s77 200
10 Spice04713.s77 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ThuaThìThôi.s77 200
2 ꧁༺Mộng༻꧂.s77 200